Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 10
Fifanoheran'ny fahendrena sy ny fahadalana.

       1Fatin-dalitra mahamaimbo sy manimba ny diloilon'ny mpanao zava-manitra;
tahaka izany koa ny fahadalana kely mahaleo ny fahendrena amam-boninahitra.
       2Ny fon'ny hendry eo ankavanany;
ny fon'ny adala kosa eo ankaviany.
       3Ary koa raha mandeha eny an-dàlana ny adala,
dia very hevitra izy,
ka maneho ny hadalany amin'ny olona rehetra.
       4Raha misondrotra tezitra aminao ny fon'ny mpanapaka,
aza miala eo amin'ny fitoeranao,
fa ny fahatsindriam-po mahasakana hadisoana be vava.
       5Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro,
tahaka ny hadisoana avy amin'ny mpanjaka izany:
       6Ny fahadalana mitana raharaha ambony,
ary misy mpanankarena, mipetraka amin'ny toetra ambany.
       7Misy mpanompo hitako mitaingin-tsoavaly,
ary andriandahy kosa nandeha tongotra toa mpanompo.
       8Izay mihady lavaka mety ho latsaka ao,
ary izay mandrava rafi-bato mety hokekerin'ny menarana.
       9Izay manenda-bato, mety haratran'izany;
ary ny mamaky hazo mety ho voany.
       10Raha dombo ny antsy ka tsy asaina ny lelany,
dia tsy maintsy manao an'aina ny mpikapa;
fa ny fahendrena no metimety kokoa hahombiazana.
       11Raha manaikitra ny bibilava fa tsy natao izay hampahasondriana azy,
dia tsy misy tombo-tsoa ho an'ny mpampahasondriana.
       12Mahafinaritra ery ny teny aloaky ny vavan'ny hendry;
mihinana ny tenany kosa ny molotry ny adala.
       13Ny fiandohan'ny teny avy amin'ny vavany, fahadalana;
ary fiafaran'ny lahateniny koa, fahaverezan-tsaina misafoaka.
       14Mampitombo ny teny ho maro, ny adala!...
Tsy fantatry ny olona izay ho avy;
ary iza no hilaza aminy izay ho avy any aoriany?
       15Ny asan'ny adala mandreraka azy;
fa ny mankany an-tanàna avy no tsy fantany.
       16Loza ho anao, ry tany izay manana zaza ho mpanjaka,
ary ny mpanapaka homana hatry ny vao maraina!
       17Sambatra hianao, ry tany, izay manana zanak'andriana ho mpanjaka,
ary ny mpanapaka homana amin'ny fotoana mety,
mba hanohana ny ainy fa tsy hiarana amin'ny fisotro.
       18Raha kamo ny tànana, miletsy ny lohatrano;
ary raha miborera ny tànana, mitete ny trano.
       19Misakafo ny olona hiaranana amin'ny fahafinaretana;
ny divay maharavoravo ny fiainana,
ary ny vola, hahazoana ny zavatra rehetra.
       20Aza manozona ny mpanjaka, na ao an-tsainao aza;
aza manozona ny manam-pahefana, na eo an'efitrano fandrianao aza;
fa ny voromanidina hitondra ny feonao;
ary ny biby manan'elatra hanely ny teninao. >