Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 11
Mazotoa miasa - Mifalia, nefa aza manadino fa hotsarain'Andriamanitra hianao.

       1Atsipazo eny ambony rano ny mofonao,
fa mbola any ny andro hahitanao azy indray.
       2Omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza,
fa tsy fantatra izay loza mety hanjo eto ambonin'ny tany.
       3Rahefa feno orana ny rahona,
dia alatsany amin'ny tany izany;
ary raha mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo,
dia izay ianjerany ihany no itoerany koa.
       4Izay fatra-pandinika ny rivotra tsy mba hamafy,
ary izay fatra-panadihady ny rahona tsy mba hijinja.
       5Toy ny tsy ahalalanao ny làlan'ny rivotra
sy ny fomba fiforon'ny taolana ao am-bohoka,
no tsy hahalalanao ny asan'Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra.
       6Vao maraina dia afafazo ny voanao,
ary ny hariva koa aza avela hitsahatra ny tànanao,
fa tsy fantatra izay ho vanona na ity na iry,
na samy ho vanona aza izy roa tonta.
       7Mamy ny fahazavana,
ary mahafinaritra ny maso ny mahita ny masoandro.
       8Na maro toy inona aza ny taona iainan'ny olona,
aoka hifaly izy amin'izany taona rehetra izany
ary aoka hoheveriny ny andro maizina,
fa ho maro izy ireny;
izay mahazo rehetra dia zava-poana avokoa.
       9Ry zatovo, mifalia dieny mbola tanora hianao;
aoka hahazo firavoravoana amin'ny fonao hianao amin'ny andron'ny fahatanoranao!
Mandehana any amin'izay làlan'ny fonao, sy arak'izay fijerin'ny masonao.
Fantaro anefa fa izany rehetra izany
dia hiantsoan'Andriamanitra anao hotsaraina.
       10Esory ao am-ponao ny alahelo,
ary alaviro ny vatanao ny ratsy,
samy zava-poana ny hatanorana amam-pahamaitsovolo. >