Bokin'ny Mpitoriteny

Toko faha-12

1 Tsarovy ny Mpahary anao, amin'ny andron'ny fahatanoranao, dieny tsy mbola tonga ny andro ratsy ary tsy mbola akaiky ny taona hanaovanao hoe: - Tsy sitrako izao.

2 Dieny mbola tsy maizina ny masoandro, sy ny fahazavana ary ny volana aman-kintana, ary mbola tsy mitambatra indray ny rahona aorian'ny orana,

3 amin'ny andro angovitan'ny mpiandry trano, ikainkonan'ny lehilahy matanjaka, iatoan'ny ankizivavy mitoto, fa mihavitsy isa; ihamaizinan'ireo mitazana eo am-baravarankely,

4 ikatonan'ny varavarana kopa-droa mankeny an-dalambe, nahamihamalemy ny feon'ny vato fikosoham-bary, izay itsanganan'ny olona mandre ny feon'ny voronkely sy ahalasanan'ny ankizivavy mpihira rehetra,

5 amin'izay atahoran'ny olona ny eny amin'ny fitoerana avo, izay ivadihan'ny olona fo eny an-dalambe, amin'izay amonian'ny amandie, sy ahatongavan'ny valala ho mavesatra, ary tsy hisy asany intsony ny kapra, fa miainga ho any amin'ny fonenany mandrakizay ny olona, ary mitety ny arabe ny mpitomany;

6 dieny mbola tsy tapaka ny kofehy volafotsy, mbola tsy vaky ny tamaboa volamena, mbola tsy vaky ny siny eo an-doharano, mbola tsy tapaka ny bolaky ka latsaka eo an-davaka famorian-drano;

7 dieny mbola tsy miverina amin'ny tany ny vovoka, araka ny toetrany taloha indray, ary ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy.

8 Zava-poana dia zava-poana, hoy ny Mpitoriteny, zava-poana ny zavatra rehetra.

9 Afa-tsy ny maha-olon-kendry ny Mpitoriteny, dia nampianatra ny fahaizana ny vahoaka koa izy; nandinika sy nandajalanja izy, ary nandahatra oha-teny maro.

10 Nikely aina ny Mpitoriteny hahita fomba fiteny mahafinaritra, sy hanoratra tenim-pahamarinana araka ny hitsiny.

11 Ny tenin'ny hendry dia toy ny fanindronana omby; ny boky nanangonana azy toy ny fantsika voahombo; atolotry ny Mpiandry iray monja ireo teny ireo.

12 Ary raha teny mihoatra noho izao kosa, anaka, aoka ho efa voaanatra hianao. Fa ny manampy manampy boky ihany tsy hisy farany; ary ny fianarana be koa, fanasaran-tena.

13 Famaranana ny lahateny, rahefa feno avokoa izy rehetra: Matahora an'Andriamanitra ary mitandrema ny didiny, fa izany tokana no izy amin'ny olombelona;

14 satria holazain'Andriamanitra amin'ny fitsarana avokoa, ny zava-miafina rehetra, mbamin'ny asa rehetra, na tsara na ratsy.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0911