Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 12
Tokony ho tsara fanahy hatramin'ny fahatanorana, fa tsy miandry ny fara andro iainana.

       1Tsarovy ny Mpahary anao,
amin'ny andron'ny fahatanoranao,
dieny tsy mbola tonga ny andro ratsy
ary tsy mbola akaiky ny taona hanaovanao hoe:
- Tsy sitrako izao.
       2Dieny mbola tsy maizina ny masoandro,
sy ny fahazavana ary ny volana aman-kintana,
ary mbola tsy mitambatra indray ny rahona aorian'ny orana,
       3amin'ny andro angovitan'ny mpiandry trano,
ikainkonan'ny lehilahy matanjaka,
iatoan'ny ankizivavy mitoto, fa mihavitsy isa;
ihamaizinan'ireo mitazana eo am-baravarankely,
       4ikatonan'ny varavarana kopa-droa mankeny an-dalambe,
nahamihamalemy ny feon'ny vato fikosoham-bary,
izay itsanganan'ny olona mandre ny feon'ny voronkely
sy ahalasanan'ny ankizivavy mpihira rehetra,
       5amin'izay atahoran'ny olona ny eny amin'ny fitoerana avo,
izay ivadihan'ny olona fo eny an-dalambe,
amin'izay amonian'ny amandie,
sy ahatongavan'ny valala ho mavesatra,
ary tsy hisy asany intsony ny kapra,
fa miainga ho any amin'ny fonenany mandrakizay ny olona,
ary mitety ny arabe ny mpitomany;
       6dieny mbola tsy tapaka ny kofehy volafotsy,
mbola tsy vaky ny tamaboa volamena,
mbola tsy vaky ny siny eo an-doharano,
mbola tsy tapaka ny bolaky ka latsaka eo an-davaka famorian-drano;
       7dieny mbola tsy miverina amin'ny tany ny vovoka,
araka ny toetrany taloha indray,
ary ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy.
       8Zava-poana dia zava-poana, hoy ny Mpitoriteny,
zava-poana ny zavatra rehetra.
       9Afa-tsy ny maha-olon-kendry ny Mpitoriteny,
dia nampianatra ny fahaizana ny vahoaka koa izy;
nandinika sy nandajalanja izy,
ary nandahatra oha-teny maro.
       10Nikely aina ny Mpitoriteny hahita fomba fiteny mahafinaritra,
sy hanoratra tenim-pahamarinana araka ny hitsiny.
       11Ny tenin'ny hendry dia toy ny fanindronana omby;
ny boky nanangonana azy toy ny fantsika voahombo;
atolotry ny Mpiandry iray monja ireo teny ireo.
       12Ary raha teny mihoatra noho izao kosa, anaka, aoka ho efa voaanatra hianao.
Fa ny manampy manampy boky ihany tsy hisy farany;
ary ny fianarana be koa, fanasaran-tena.
       13Famaranana ny lahateny, rahefa feno avokoa izy rehetra:
Matahora an'Andriamanitra ary mitandrema ny didiny,
fa izany tokana no izy amin'ny olombelona;
       14satria holazain'Andriamanitra amin'ny fitsarana avokoa,
ny zava-miafina rehetra,
mbamin'ny asa rehetra, na tsara na ratsy. >