Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 2
Zava-poana ny hafaliana - Ny iafaran'ny hendry sy ny adala: samy tsy maintsy mamela ny vokatry ny asany ho an'ny hafa.

       1Hoy aho tamin'ny foko: Andeha ary
hozahako toetra amin'ny hafaliana hianao, ka andramo ny faharinaretana.
Kanjo indro, zava-poana ihany koa izany.
       2Hoy aho mantsy ny fihomehezana: Hadalana!
ary mantsy ny fifaliana: Inona no vokatra avy aminy?
       3Ny hanarana ny nofoko amin'ny divay no nimasoako tao am-poko,
nefa amin'izay dia mbola hotarihin'ny foko amim-pahendrena ihany aho;
ary hiraikitra amin'ny hadalana,
mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona,
hataony amin'ny andro iainany aty ambanin'ny lanitra.
       4Nanao asa lehibe aho,
nanorina trano ho ahy;
namboly tanim-boaloboka ho ahy aho,
       5nanamboatra zaridaina aman-tsaha nambolena hazo mamoa,
dia namboly hazo fihinam-boa isan-karazany teo,
       6nanao famorian-drano aho,
hanondrahana ny alakely anirian'ny hazo.
       7Nividy ankizilahy aman-ankizivavy aho,
ary nanana ny zanany teraka tao an-trano ihany;
nanana andian'ondry aman'omby koa aho,
mihoatra noho ireo rehetra izay talohako teto Jerosalema.
       8Nanangona volafotsy amam-bolamena aho,
mbamin'ny harenan'ny mpanjaka sy ny faritany;
naka mpirahalahy amam-pirahavavy aho,
ary nahazo ny fahafinaretan'ny zanak'olombelona,
vehivavy ankamaroany.
       9Dia tafasandratra aho, ary tafahoatra
noho izay rehetra talohako teto Jerosalema,
ary na ny fahendreko aza, mbola nipetraka tato amiko ihany.
       10Izay rehetra nirin'ny masoko,
tsy nisy nesoriko taminy;
izay mety ho fifaliana, tsy misy nolaviko tamin'ny foko;
fa nifaly tamin'ny asako rehetra ny foko,
ary izany no anjarako tamin'ny asako rehetra.
       11Nony inona, nodinihiko izay asa rehetra nataon'ny t├ánako,
mbamin'ny fahasasarana nolaniko nanatanterahana izany;
ka indro zava-poana amam-panenjehan-drivotra foana izany;
fa tsy misy zava-tsoa azo, aty ambany masoandro.
       12Dia nitodika hijery ny fahendrena aho,
Hampitaha azy amin'ny hadalana amam-pahafokana;
satria zovy indray moa no mety hanaraka ny mpanjaka,
izy izay efa nomena izany fiamboniana izany hatr'izay ela izay?
       13Ary hitako fa ny hatsaran'ny fahendrena noho ny hadalana,
dia toraky ny hatsaran'ny mazava noho ny maizina.
       14Ny mason'ny hendry dia eo an-dohany,
fa ny adala kosa mandeha amin'ny maizina.
       15Ary hitako kosa anefa fa iray ihany ny anjara nahazo azy roa tonta.
Ka hoy aho anakampoko:
Iray amin'ny anjaran'ny adala ihany no anjara hihatra amiko;
ka soa inona ary ho ahy izao fahendreko rehetra izao?
Dia hoy aho anakampoko:
Zava-poana ihany koa izany.
       16Fa ny fahatsiarovana ny hendry,
dia tsy mandrakizay, toy ny an'ny adala ihany koa:
hatramin'ny andro vao manaraka
dia samy hohadinoina ihany izy roa tonta.
Hanky ny hendry mba maty tahaka ny adala!
       17Ka dia boboky ny fiainana aho,
satria ratsy eo imasoko ny zavatra atao aty ambany masoandro,
fa zava-poana amam-panenjehan-drivotra foana avokoa.
       18Ary halako ny asako rehetra
izay nataoko aty ambany masoandro,
sy izay havelako ho an'ilay olona ho tonga manaraka ahy.
       19Ary iza moa no mahalala, na ho hendry na ho adala izy?
Kanefa izy no ho tompon'ny asako rehetra,
izay nametrahako ny fahamarinako amam-pahendreko taty ambany masoandro.
Zava-poana ihany koa izany.
       20Dia tonga namarina ny foko amin'ny fanarian-toky aho,
noho ny asa rehetra nataoko taty ambany masoandro.
       21Fa olona nanampatra, tamin'ny asany,
fahendrena amam-pahalalana sy fahakingana,
ka dia mamela ny vokatry ny asany ho anjaran'
ny olona tsy nisasatra tamin'izany akory:
izany indray koa dia zava-poana sy loza lehibe!
       22Inona tokoa moa, no azon'ny olona, amin'ny asany rehetra,
sy amin'ny ahiahim-pony rehetra,
izay nanasatra azy taty ambany masoandro?
       23Fa ny androny fahoriana avokoa,
ny raharahany, fahasorisorenana fotsiny.
Ny alina avy no tsy itsaharan'ny fony:
Zava-poana ihany koa izany.
       24Tsy misy soa ho an'ny olombelona,
mihoatra noho ny mihinana sy misotro,
ary ny mampanarana ny fanahiny amin'ny fiadanana,
eo amin'ny fanaovana ny asany.
Izany indray koa efa hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra.
       25Zovy tokoa moa, raha tsy misy azy, no ho afa-mihinana sy miarana amin'ny fiadanana?
       26Fa ny olona izay eo imasony
dia omeny ny fahendrena amam-pahaizana ary fifaliana.
Ny omeny ny mpanota kosa, dia ny mikarakara
ny famoriana amam-panavosana zavatra
mba hisy omeny an'izay olona tsara eo imason'Andriamanitra.
Ary zava-poana ihany koa izany sady fanenjehan-drivotra. >