Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitsara

Mpitsara toko 5
Tonon-kiran'i Deborà.

       1Tamin'izany andro izany, dia nihira Deborà sy Baràka zanak'i Abinoema nanao hoe:
       2Nitsangana hitarika ny lehibe ao amin'Israely;
ny vahoaka nanolo-tena an-tsitra-po hiady;
ka misaora an'ny Tompo amin'izany hianareo!
       3Mihainoa, ry mpanjaka, mampandria sofina, ry mpanjaka:
fa izaho dia izaho no hidera an'ny Tompo amin'ny hira,
hilaza hira ho an'ny Tompo Andriamanitr'Israely aho.
       4Tompo o, fony hianao nivoaka avy any Seira,
nony nandroso avy any an-tsahan'i Edoma,
nihorohoro ny tany, ny lanitra aza nitsonika,
ary nitsonika ho rano ny rahona.
       5Nihozongozona teo anatrehan'ny Tompo ny tendrombohitra,
dia io Sinaia io teo anatrehan'ny Tompo Andriamanitr'Israely.
       6Tamin'ny andron'i Samigara, zanak'i Amata,
tamin'ny andron'i Jahela ny lalam-be tsy nodiavina,
fa ny sakeli-dalana mihodivitra no nomban'ny mpandeha.
       7Lao ny tany an-tsahan'Israely, mandra-pitsangako, izaho Debora,
mandra-pitsangako izaho reny teo amin'Israely.
       8Fa nifidy andriamani-baovao ny olona,
ka nitsidika eo am-bavahady ny ady,
ary ny ampinga aman-defona tsy nisy hita,
teo amin'ny olona efatra alina, amin'Israely.
       9Miantoraka amin'ny mpitondra an'Israely ny foko
sy amin'ny vahoaka anisan'ny nanolo-tena: MIsaora an'ny Tompo!
       10Hianareo izay mitaingina ampondravavy fotsy,
hianareo izay mipetraka amin'ny karipetra,
ary hianareo izay mizotra eny an-dalana, mihira hianareo.
       11Aoka ny mpandefa zana-tsipika eo akaikin'ny rano fisotroam-biby,
hankalaza amin'ny feony ny fahamarinan'ny Tompo,
dia ny fahamarinana nataony tamin'ny taniny, ao amin'Israely!
Tamin'izay ny vahoakan'ny Tompo nidina ho eny am-bavahadiny.
       12Mifohaza, mifohaza, ry Debora,
mifohaza, mifohaza ka manaova hira anankiray!
Mitsangana, ry Baraka, sambory izay ho babonao, ry zanak'i Abinoemo.
       13Midìna amin'izay ny sisan'ny andriana amin'ny vahoaka!
Midìna ho aty amiko, Iaveh, eo amin'ireo olo-mahery!
       14Avy any amin'i Efraima ny olona izay mandatsa-paka amin'i Amaleka;
nikambana tamin'ny antokonao Benjamina teo aorianao;
avy any amin'i Makira nisy lehibe nidina,
avy any amin'i Zabolona nisy mpitondra nitana ny tehin'ny mpanoratra.
       15Miaraka amin'i Debora, ny andrianan'Isakara,
eo anilan'i Baraka Isakara,
teo an-tany lemaka dia voairaka hanaraka azy izy.
Teo akaikin'ny sakeli-dranon-dRobena, nisy fikasana lehibe tao am-po:
       16Nahoana no nijanona teo afovoan 'ny tanim-bilonao hianao,
nihaino ny feon-tsodin'ny mpiandry ondrinao?
Teo akaikin'ny sakeli-dranon-dRobena
nisy fikasana lehibe tao am-po.
       17Galaada tsy nandao ny fonenany tany an-dafin'i Jordany;
ary Dana, nahoana no nitoetra tao an-tsambony?
Asera nijanona tsy nihetsika akory teo amoron-dranomasina;
teo am-pitodian-tsambony no nijanonany.
       18Fa Zabolona no firenena manao vy very ny ainy;
torak'izany koa Neftali eo amin'ny havoany marin-tampona.
       19Tonga ireo mpanjaka ka nandrafitra ady izy ireo,
nandrafitra ady tamin'izay ireo mpanjakan'i Kanaana,
dia tao Tanaka teo amoron'ny ranon'i Magedao,
fa tsy nahazo na dia akoram-bolafotsy iray aza.
       20Ny tany an-danitra no niady ho antsika,
ny kintana tamin'ny lalana ombany no niady tamin'i Sisara.
       21Ny ranon-driaka Sisaona nanakodia ny fatin'ireny,
dia ny ranon-driaka tamin'ny andro fahagola, ny ranon-driaka Sisaona.
Mandrosoa an-kasahiana, ry fanahiko o!
       22Nikatrokatroka tamin'izay ny kitron'ny soavaly,
tamin'ny hazakazaka, dia ny firiotran'ny mpiadiny.
       23Ozony Meroza, hoy ny anjelin'ny Tompo,
Ozony dia ozony ny mponina ao!
Fa tsy mba tonga hanampy an'ny Tompo ireny,
tsy nanampy an'ny Tompo ireny niaraka tamin'ny mahery.
       24Hosoavina noho ny vehivavy Jahela vadin'i Hebera, Kineana;
hosoavina noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy.
       25Rano no nangatahiny, ronono no nomeny azy;
ronono tsy misy fangarony no natolony tamin'ny kopy mihaja.
       26Ny tanany anila mandray ny tsima-day,
ary ny tanany havanana ny tantanan'ny mpiasa.
Dia asiany Sisara, vakìny ny lohany;
torotoroiny, gorobahany ny fihirifany.
       27Miretaka eo an-tongony, lavo miampatra izy;
miretaka eo an-tongony lavo izy,
ary eo amin'izay iretahany ihany, no itsirany tsy misy aina intsony.
       28Eo am-baravaran-kely amin'ny makarakara,
no mijery ny renin'i Sisara sady mikiakiaka:
Nahoana izato kalesiny no dia ela fihavy?
Nahoana izato saretiny no dia miadam-pandeha?
       29Ny mahira-tsaina amin'ny andriambavy tandapany no mamaly azy;
ary ny tenin'ireo no averiny ao am-pony:
       30Tsy nahita va izy ireo, tsy mizara babo va izy ireo?
Zazavavy iray, zazavavy roa ho an'ny isam-piady;
lamba misoratsoratra ho babon'i Sisara;
lamba samihafa soratra ho babo,
lamba misoratsoratra iray, lamba roa samihafa soratra
ho eo an-tsoroky ny vavy.
       31Ny fahavalonao rehetra anie ho levona toy izany, Tompo o,
ary izay tia anao kosa, hanahaka ny masoandro
raha ilay miposaka amin'ny heriny izy!
       32Dia nandry efapolo taona ny tany. >