Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Nehemia

Nehemia toko 10
Ny anaran'izay nanao sonia ny fanekem-pihavanana - Fitsipika sasany.

       1Noho izany rehetra izany, dia manao fanekena masina izahay ka nalatsaka an-tsoratra, ary ny lehibenay, ny levitanay sy ny mpisoronay nanisy ny tombo-kaseny eo avy.
       2Ireto izy no nanisy ny tombo-kaseny avy: Nehemia, governora zanak'i Helkiasa, 3Sedekiasa, Saraiasa, Azariasa, Jeremia, 4Fasora, Amariasa, Melkiasa, 5Hatosa, Sebeniasa, Melòka, 6Harema, Merimota, Abdiasa, Daniela, 7Gentona, Baròka, Mosolama, Abiasa, 8Miamina, Maaziasa, 9Belgaì, Semeiasa, samy mpisorona ireo. 10Ary ny levita: Josoe zanak'i Azaniasa, Benaì, isan-janak'i Henadada, 11Kedmiela, mbamin'ireo rahalahiny, Sebeniasa, Odaiasa, Kelità, Falaiasa, 12Hanàna, Mikà, Rohoba, Hasebiasa, 13Zakora, Serebiasa, Sabaniasa, 14Odaiasa, Bani, Banino. 15Filohan'ny vahoaka: Farosa, Fahat-Moaba, Elama, Zetò, Banì, 16Bonì, Azgada, Bebaì, 17Adoniasa, Begoaì, Adìna, 18Atera, Ezekiasa, Azora, 19Odaiasa, Hasoma, Besaì, 20Harefa, Anatota, Nebaì, 21Megfiasa, Mosolama, Hazira, 22Mesezabela, Sadaoka, Jedoà, 23Feltiasa, Hanàna, Anaiasa, 24Osea, Anania, Hasoba, 25Alohesa, Faleà, Sobeka, 26Rehoma, Hasebnà, 27Maasiasa, Ekiasa, Hanana, 28Anana, Melòka, Harima, Baanà.
       29Ny vahoaka sisa, ny mpisorona, ny levita, ny mpiandry varavarana, ny mpihira, ny Natineana, ary izay rehetra nisaraka tamin'ny vahoakan'ny tany, hanaraka ny lalàn'Andriamanitra, mbamin'ny vadin'ireo, ny zanany lahy aman-janany vavy, 30izay afa-nahalala sy manan-tsaina rehetra, dia samy nikambana tamin'ireo rahalahiny, dia ny andriandahiny, avokoa, nanome toky tamim-piozonana amam-pianianana fa hanaraka ny lalàn'Andriamanitra, izay nomena tamin'ny alalan'i Moizy, mpanompon'Andriamanitra, hitandrina sy hankatò ny didin'ny Tompo Tompontsika, mbamin'ny fitsipiny aman-dalàny. 31Indrindra fa nanome toky izahay fa tsy hanome ny zanakay vavy ho vadin'ny vahoakan'ny tany, na haka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakay lahy; 32tsy hividy na inona na inona amin'ny andro sabata sy ny andro fety amin'ny entam-barotra na zava-pihinana, na inona na inona, raha sendra misy entin'ny vahoakan'ny tany hamidy amin'ny andro sabata; hamela ny tany hijanona tsy ambolena amin'ny taona fahafito, sady hamoy ny trosa rehetra.
       33Nataonay didy ho anay ny handoa ampahatelon-tsikla isan-taona, amin'ny momba ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra, 34ny mofo alahatra, ny fanatitra tsy tapaka, ny sorona dorana tsy tapaka, ny sorona amin'ny sabata, ny voaloham-bolana ary ny fety, ny zavatra masina, ny sorona noho ny ota, hanaovana ny fanonerana ho an'ny zanak'Israely, mbamin'izay rehetra fanao ao an-tranon'Andriamanitsika.
       35Nanao filokana izahay mpisorona, levita, vahoaka, ny amin'ny hanaterana ny kitay hazo, mba samy hitondra izany ao an-tranon'Andriamanitsika, isam-pianakaviana araka ny anjara fotoany avy, amin'ny fotoana voaraikitra, isan-taona, mba harehitra eo ambonin'ny otelin'ny Tompo Andriamanitsika, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàna. 36Nametra-teny izahay fa hanatitra ao an-tranon'ny Tompo isan-taona ny voaloham-bokatry ny taninay sy ny santatry ny voankazo rehetra avy amin'ny hazo mamoa rehetra, 37hitondra ho ao an-tranon'Andriamanitsika, amin'ny mpisorona manao ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitsika, ny lahimatoanay sy ny voalohan-teraky ny biby fiompinay, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàna, ary ny voalohan-teraky ny omby aman'ondrinay. 38Toraka izany koa hanatitra ho an'ny mpisorona ao amin'ny efitrano, ao an-tranon'Andriamanitsika, ny santatry ny kobanay amam-panatitray voaavaka mbamin'ny voankazo avy amin'ny hazo rehetra, ny divay vaovao ary ny diloilo, ary hanolotra amin'ny levita ny ampahafolon'ny vokatry ny taninay; ary ny tenan'ny levita no haka ny ampahafolony any amin'ny tanàna rehetra fambolenay. 39Ny mpisorona taranak'i Aarona, hiaraka amin'ny levita, rahefa mandray ny fahafolony ny levita, ary ny ampahafolon'ny fahafolony dia haterin'ny levita ao an-tranon'Andriamanitra ao amin'ny efitrano fitehirizan-drakitra. 40Fa ao amin'ny efitrano no hanateran'ny zanak'Israely sy ny taranak'i Levì ny fanatitra avy amin'ny vary sy ny divay aman-diloilo; ao no misy ny fanaky ny fitoerana masina, sy itoeran'ny mpisorona manao ny fanompoana, mbamin'ny mpiandry varavarana sy ny mpihira, ka amin'izany tsy hataonay mosalahy ny amin'ny tranon'Andriamanitra. >