Bokin'i Nehemia

Toko faha-11

1 Niorim-ponenana tao Jerosalema ny lehiben'ny vahoaka, ary nanaovana filokana ny vahoaka sisa mba ho tonga honina ao Jerosalema tanàna masina ny iray isam-polo, fa ny sivy toko sisa no ho amin'ny tanàna hafa.

2 Ary nisaoran'ny vahoaka izay rehetra nanolo-tena ho azy, honina ao Jerosalema. 3 Izao no loham-pianakaviana avy any ambanivohitra tonga nonina tao Jerosalema. Tany amin'ny tanànan'i Jodà, samy nonina teo amin'ny taniny aman-tanànany avy: dia Israely, ny mpisorona sy ny levita ary ny Natineana mbamin'ny mpanompon'i Salomona.

4 Ny niorim-ponenana tao Jerosalema dia ny avy amin'ny taranak'i Jodà sy Benjamina. Avy amin'ny taranak'i Jodà: Ataiasa zanak'i Aziama, zanak'i Zakaria, zanak'i Amariasa, zanak'i Safatiasa, zanak'i Malaleela, avy amin'ny taranak'i Faresa;

5 ary Maasiasa zanak'i Baròka, zanak'i Kolhozà, zanak'i Haziasa, zanak'i Adaiasa, zanak'i Joiariba, zanak'i Zakaria, zanak'i Selà. 6 Lehilahy mahery valo amby enimpolo sy efa-jato no tontalin'ny avy amin'ny taranak'i Faresa tonga nonina tao Jerosalema. 7 Ary izao no taranak'i Benjamina: Seloma, zanak'i Mosolama, zanak'i Joeda, zanak'i Fadaiasa, zanak'i Kolaiasa, zanak'i Maasiasa, zanak'i Eteela, zanak'i Isaia; 8 ary nanarakaraka azy: Gebai-Selaì: valo amby roapolo sy sivin-jato izy. 9 Joela zanak'i Zekrì no mpifehy azy; ary Jodà zanak'i Senoà no lefitry ny komandin'ny tanàna. 10 Avy amin'ny mpisorona: Idaiasa zanak'i Joiariba,

11 Jasina, Saraiasa zanak'i Helkiasa, zanak'i Mosolama, zanak'i Sadaoka, zanak'i Meraiota, zanak'i Akitoba, andriandahy amin'ny tranon'Andriamanitra, 12 mbamin'ny rahalahin'ireo, izay nanao ny raharaha tao an-trano: roa amby roapolo sy valon-jato; Adaiasa zanak'i Jerohama, zanak'i Feleliasa, zanak'i Amsì, zanak'i Zakaria, zanak'i Fasora, zanak'i Melkiasa, 13 mbamin'ireo rahalahiny, samy loham-pianakaviana: roa amby efapolo sy roan-jato; ary Amasaì zanak'i Azreela, zanak'i Ahazì, zanak'i Mosolamota, zanak'i Emera, 14 mbamin'ny rahalahin'ireo, samy lehilahy mahery: valo amby roapolo amby zato. Zabdiela zanak'i Hagdolima no mpifehy azy ireo. 15 Avy amin'ny levita: Semeiasa zanak'i Hasoba, zanak'i Ezrikama, zanak'i Hasabiasa, zanak'i Bonì;

16 Sabataì sy Jozabada, anisan'ny lohan'ny levita, tonian'ny raharaha teo ivelan'ny tranon'Andriamanitra; 17 Mataniasa zanak'i Mika, zanak'i Zebedeì, zanak'i Asafa, ilay lehibe mpiventy ny hira fiderana amin'ny fivavahana; Bekbekiasa ilay nanarakaraka teo amin'ireo rahalahiny, sy Abdà zanak'i Samoà, zanak'i Galala, zanak'Iditòna. 18 Efatra amby valopolo sy roan-jato no tontalin'ny levita tao amin'ny tanàna masina. 19 Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba, Telmona, mbamin'ireo rahalahiiny, mpiambina ny vavahady: roa amby fitopolo amby zato.

20 Israely sisa, ny mpisorona ary ny levita dia tany amin'ny tanànan'i Jodà rehetra, samy tany amin'ny zara taniny avy.

21 Ny Natineana dia nonina teo amin'ny faritanin'i Ofela: Sihà sy Gasfà no nifehy ny Natineana.

22 Ny mpifehy ny levita tao Jerosalema, dia Azì zanak'i Banì zanak'i Hasabiasa, zanak'i Mataniasa, zanak'i Mikà, anisan-taranak'i Asafa, ireo mpihira niadidy ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra. 23 Fa nisy didin'ny mpanjaka ny amin'izy ireo, sy karama voafetra homena ny mpihira isan'andro. 24 Faratiasa zanak'i Mesezebela, isan-taranak'i Zarà, zanak'i Jodà kosa no mpanao raharahan'ny mpanjaka, amin'ny raharaha rehetra momba ny vahoaka. 25 Ny amin'ny tanàna sy ny tany momba azy dia izao no nonenan'ny zanak'i Jodà: Kariata-Arbe, mbamin'ny vohitra momba azy, Dibona mbamin'ny vohitra momba azy, Kabseela, mbamin'ny zana-bohiny;

26 Jesoae, Molada, Bet-Faleta; 27 Hasersoala, Bersabea, mbamin'ny vohitra momba azy; 28 Sikelega, Mokona, mbamin'ny vohitra momba azy; 29 En-Remona, Saraà, Jerimota, 30 Zanola, Odolama, mbamin'ny zana-bohitr'ireo; Lakisa mbamin'ny tany momba azy, Azekà mbamin'ny vohitra momba azy. Hatrany Bersabea ka hatrany amin'ny lohasahan'i Enoma no nonenany. 31 Ny avy amin'ny taranak'i Benjamina kosa dia nonina hatrany Gebà ka hatrany Makmasa, sy Haì ary Betela, mbamin'ny vohitra momba azy;

32 tany Anatota, Nobà, Anania, 33 Asora, Ramà, Getaima, Hadida, 34 Seboima, Nebalata, Loda, 35 ary Onao, amin'ny lohasahan'ny Mpanao taozavatra. 36 Tamin'ny levita, izay anisan'ny antokon'i Jodà, dia nisy nitambatra tamin'i Benjamina.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1109