Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 13
Fahotan'ny vava.

       1Ny zanaka hendry vavolombelon'ny fampianaran-drainy;
fa ny mpamazivavy tsy mihaino ny fananarana.
       2Ny vokatry ny vavan'ny olona, no itsentsefany ny soa;
fa ny irin'ny mpamadika dia ny hanaovana an-keriny.
       3Izay mahafehy ny vavany, miaro ny fanahiny;
fa izay fatra-piloa-bava kosa, mitady ny lozany.
       4Be faniriana ny kamo, fa tsy ho tanteraka,
fa ny fanirian'ny olo-mazoto kosa, ho tanteraka mahafa-po.
       5Ny marina mankahala ny teny mamitaka;
ny ratsy fanahy kosa mampahazo henatra sy fahafaham-baraka.
       6Ny fahamarinana miaro ny lalan'ny olo-marina;
ny faharatsiana kosa, mahatonga fandravana ny mpanota.
       7Misy mody manan-karena, nefa tsy manan'inoninona;
misy mody mahantra, nefa manan-karem-be.
       8Ny harena dia avotr'aina ho an'ny olona;
ny malahelo kosa tsy mandre akory izay fandrahonana.
       9Ny fahazavan'ny marina, mamiratra mahafinaritra;
fa ny jiron'ny ratsy fanahy kosa, mitsilopilopy ho faty.
       10Fifandirana no hany ateraky ny avonavona;
fa izay mety toroana no misy fahendrena.
       11Ny harena azo tsy an-drariny, mihalevona;
fa ny manangona azy tsikelikely no mampitombo azy.
       12Ny fanantenana ela fihavy, mankarary ny fo;
fa ny faniriana tanteraka kosa, dia hazon'aina.
       13Manary tena izay manamavo ny teny;
fa hahazo valisoa kosa, izay manaja ny didy.
       14Loharanon'aina ny fampianaran'ny hendry;
mba ho afaka amin'ny fandriky ny fahafatesana.
       15Vokatry ny saina mandroso fianarana, dia mahate-ho tia;
fa ny lalan'ny mpamadika, dia sarotra.
       16Ny olo-malina rehetra miasa amim-piheverana;
fa ny adala kosa manampatra ny hadalany.
       17Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza,
fa ny iraka mahatoky kosa, ahazoam-panasitranana.
       18Fahoriana aman-karena no an'izay manda famaizana;
fa omem-boninahitra kosa, izay mandray fananarana.
       19Ny faniriana tanteraka, maharavoravo ny fo;
ary ny miala amin'ny ratsy mahatsiravina ny adala.
       20Ny tama-miaraka amin'ny hendry, hiha-hendry;
fa ny mivarilena amin'ny adala, hiharatsy.
       21Ny mpanota enjehin-doza;
ny marina kosa valian-tsoa.
       22Ny mpanao soa mamela lova ho an'ny zanaky ny zanany;
fa ny haren'ny mpanota kosa, voatendry ho an'ny marina.
       23Ny tany voasan'ny mahantra, ahaozan-kanina be;
ny sasany kosa ringana, noho ny tsy fahamarinany.
       24Tsy tia anaka izay mitsitsy ny tsorakazony;
fa ny tia azy, mamay azy malaky.
       25Ny marina mihinana sady afa-po tsara;
fa ny kibon'ny ratsy fanahy kosa zoin'ny tsy ampy lava. >