Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 14
Torohevitra soa.

       1Ny vehivavy hendry, manorina ny tranony;
ny vehivavy adala kosa, mandrava azy amin'ny tanany.
       2Izay matahotra an'ny Tompo, mizotra araka ny fahitsiam-po;
izay maniratsira azy kosa mivaona fandeha.
       3Ny vavan'ny adala, misy tsorakazom-piavonavonana;
ny molotry ny hendry kosa miaro ny tenany.
       4Izay tsy misy omby, foana fihinanam-bilona;
fa ny herin'ny omby ahazoan-tombony betsaka.
       5Ny vavolombelona mahatoky, tsy mba mandainga;
fa ny vavolombelona tsy marina kosa, milaza lainga.
       6Ny mpamazivazy mitady, fa tsy mahita ny fahendrena;
fa mora azon'ny manan-tsaina kosa ny fahaizana.
       7Miala amin'ny adala,
satria fantatrao fa tsy misy fahendrena eo amin'ny molony.
       8Fahendren'ny olo-malina, ny mahafantatra ny lalany;
fahadalan'ny adala ny fitaka.
       9Ny adala mihomehy ny ota;
fa ao amin'ny olo-mahitsy fo no misy fanehoam-pitiavana.
       10Ny alahelon'ny fo, izy ihany no mahalala;
ny hafaliany koa, tsy hain'ny hafa iombonana.
       11Ny tranon'ny ratsy fanahy, horavana;
fa ny lain'ny mahitsy fo, ambinina.
       12Misy lalana miseho ho mahitsy amin'ny olona;
kanjo lalana mankany amin'ny fahafatesana no iafarany.
       13Na dia eo amin'ny hehy aza mahatsiaro ory ny fo;
ary ny fifaliana miafara amin'ny fisaonana.
       14Ny tsy mivavaka, hovokin'ny lalany,
ny tsara fanahy, hovokin'ny soa nataony.
       15Ny kely saina mino izay teny rehetra ambara aminy;
ny olo-malina kosa, mitandrina ny diany.
       16Ny hendry matahotra, ka mivily tsy ho amin'ny ratsy;
ny adala kosa mitroatra sy matokitoky foana.
       17Ny olona mora tezitra, mahavita hadalana,
ary ny sompatra koa miantso fankahalana azy.
       18Hadalana no anjaran'ny kely saina.
Ary satro-boninahitra no azon'ny malina amin'ny fahaizany.
       19Miondrika eo anatrehan'ny tsara fanahy ny ratsy fanahy;
ary eo am-baravaran'ny marina, ny tsy mpivavaka.
       20Ny mahantra, olon-kafa na amin'ny sakaizany aza;
fa ny manan-karena, no maro sakaiza.
       21Manota izay manamavo ny namany;
fa sambatra izay miantra ny mahantra.
       22Tsy maniasia va ry zareo mamoron-tsain-dratsy?
ary moa tsy fanambinana amam-pahamarinana kosa va no ho an'izay mihevitra ny soa?
       23Ny asa rehetra mitera-piadanana;
fa ny teniteny foana kosa, mamarina amin'ny tsy fahampiana.
       24Satro-boninahitra ho an'ny hendry ny hareny;
fa ny fahadalan'ny adala dia hadalana lava.
       25Ny vavolombelona marina, mamonjy fanahy,
ny hafetsen-dratsy mamoaka lainga.
       26Izay matahotra an'ny Tompo, miankina amin'ny andry mafy,
ary ny zanany manam-pialofana mahatoky.
       27Ny fahatahorana an'ny Tompo no loharanon'aina,
mba ho afaka amin'ny fandriky ny fahafatesana.
       28Ny hamaroan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka;
ny fahavitsian'ny olony kosa dia fahafongoran'ny mpanapaka.
       29Ny mahatsindry fo, be saina,
ny malaky tezitra maneho ny hadalany.
       30Ny fo mionona, fiainana ho an'ny nofo;
ny fialonana kosa homa-miadana amin'ny taolany.
       31Ny mampahory ny mahantra, maniratsira ilay nanao azy;
fa ny miantra ny tsy manana no manome voninahitra azy.
       32Ny ratsy fanahy azeran'ny faharatsiany;
ny marina kosa matoky hatrany am-pahafatesana aza.
       33Ny fon'ny olona manan-tsaina no itoeran'ny fahendrena,
ka eo afovoan'ny adala dia fantatra eo ihany izy.
       34Ny fahamarinana manandratra ny firenena;
ny fahotana kosa fahafaham-baraka amin'ny vahoaka.
       35Ny tombom-pitian'ny mpanjaka, ho an'ny mpanompo manan-tsaina,
ny hatezerany kosa ho an'izay mampahamenatra. >