Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 15

       1Ny valin-teny mora, mampitony havinirana;
fa ny teny henjana, mampirehi-katezerana.
       2Ny lelan'ny hendry, mahatonga ny fahaizana ho mahate-ho tia,
ny vavan'ny adala miboiboika hadalana.
       3Ny mason'ny Tompo, dia amin'ny fitoerana rehetra;
mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy.
       4Ny teny mora, dia hazon'aina;
fa ny vava ratsy, mamaky ny fo.
       5Ny adala maniratsira ny fampianaran-drainy;
fa izay manararaotra ny fananarana kosa mihahendry.
       6Harem-be no ao an-tranon'ny marina;
fikorontanana kosa no ao amin'ny fitomboan-karen'ny ratsy fanahy.
       7Ny molotry ny hendry mampiely ny fahaizana;
fa tsy mba ny fon'ny adala.
       8Ny soron'ny ratsy fanahy, dia ankahalain'ny Tompo;
fa ny vavaky ny olo-mahitsy kosa, ankasitrahany.
       9Ny lalan'ny ratsy fanahy, fahavetavetana eo imason'ny Tompo;
fa ny manaraka ny rariny, no tiany.
       10Famaizana mafy no mihatra amin'izay mivily lalana;
izay mankahala anatra dia ho faty.
       11Ny seoly sy ny hantsana miharihary eo anatrehan'ny Tompo:
ka mainka ny fon'ny zanak'olombelona!
       12Tsy te-hanarina ny mpamazivavy;
ka tsy manatona ny hendry izy.
       13Ny fo ravoravo, mahamiramiran'endrika,
fa raha malahelo kosa ny fo dia reraka ny fanahy.
       14Ny fo manan-tsaina, mikatsaka ny fahaizana,
fa ny vavan'ny adala mifahana fahadalana.
       15Ratsy avokoa ny andron'ny mijaly,
fa fanasana lava ny fo ravoravo.
       16Aleo ny kely ombam-pahatahorana an'ny Tompo,
toy izay ny harem-be omban'ahiahy.
       17Aleo anana ombam-pitiavana;
toy izay omby mifahy, ombam-pankahalana.
       18Ny olo-masiaka manetsik'ady,
ny mahatsindry fo kosa, mampitsahatra fifandirana.
       19Ny lalan'ny kamo, toa fefy tsilo;
ny lalan'ny olo-mahitsy dia voarina tsara.
       20Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy;
ny adala kosa maneso ny reniny.
       21Hafaliana ho an'ny olona tsy ampy saina, ny hadalana,
fa ny olona manan-tsaina, momba ny lala-mahitsy.
       22Foana ny fikasana raha tsy misy ny fisainana;
fa tanteraka kosa izy, raha maro no manolo-tsaina.
       23Fifaliana ho an'ny olona, raha nahavaly tsara ny vavany;
ary mahafinaritra aoka izany ny teny atao amin'izay antonina azy.
       24Ny hendry mizotra lalan'aina miakatra ho any ambony;
mba hivily tsy hankany amin'ny seoly izay any ambany.
       25Ny tranon'ny mpiavonavona, ravan'ny Tompo;
fa ny baorina mamaritra ny an'ny mpitondra-tena kosa aoriny mafy.
       26Halan'ny Tompo ny hevi-dratsy;
fa madio eo imasony, ny teny maneho fitiavana.
       27Izay fatra-pikatsaka loatra ny fitomboan-karena manakorontana ny ankohonany;
fa izay mankahala kolikoly, no ho velona.
       28Ny fon'ny marina, mihevitra izay tokony ho valiany,
fa ny vavan'ny adala mitsaontsaon-dratsy.
       29Lavitra ny ratsy fanahy Iaveh,
fa ny vavaky ny marina, henoiny.
       30Ny fijery maneho fitiavana maharavo ny fo;
ny vaovao mahafaly mankatavy ny taolana.
       31Ny sofina mihaino anatra mahavonjy,
manana anjara toerana eo amin'ny hendry.
       32Izay manda anatra manamavo ny fanahiny;
fa izay mihaino fananarana mahazo ny fahendrena.
       33Ny fahatahorana an'ny Tompo, no fianarana ny fahendrena;
ary ny fanetren-tena no mialoha ny fisandratana. >