Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 17
Torohevitra soa samihafa.

       1Aleo sombi-mofo maina ombam-piadanana,
toy izay trano feno hena misy fifandirana.
       2Mihoatra noho ny zanaka mahamenatra ny mpanompo malina;
ka hizara lova amin'izy mirahalahy izy.
       3Ny mizaha toetra ny volafotsy dia ny memy, ary ny an'ny volamena dia ny fandrendrehana;
fa ny mizaha toetra ny fo kosa dia ny Tompo.
       4Ny ratsy fanahy mihaino izay molotra ratsy;
ary ny mpandainga no mampandry sofina amin'izay lela ratsy.
       5Izay maneso ny mahantra, manala baraka izay nanao azy;
ary izay mifaly amin'ny fahorian'ny sasany tsy ho afa-maina tsy akory.
       6Satro-boninahitry ny antitra, ny zanaky ny zanaka,
ary voninahitry ny zanany ny rainy.
       7Tsy tandrifin'ny adala ny hanao teny mendrika indrindra,
vao mainka tsy tandrifin'ny andriana ny teny mandainga!
       8Vato soa ho an'izay manana azy ny fanatitra,
ka amin'izay itodihany ahombiazany avokoa.
       9Izay manarona ny hadisoana no mitady fihavanana;
fa izay mampahatsiaro azy amin'ny teniny mampisaraka ny mpisakaiza.
       10Ny fananarana indray maka manan-kery amin'ny manan-tsaina,
noho ny kapoka zato amin'ny olona adala.
       11Tsy mitady afa-tsy fikomiana ny ratsy fanahy,
fa handefasana iraka masiaka hamely azy kosa izy.
       12Aleo mifanena amin'ny orsavavy very anaka,
toy izay amin'ny adala raha mihetsi-pahadalana izy.
       13Izay mamaly ratsy ny soa,
dia tsy hialan-doza mandrakizay ny tranony.
       14Ny manombok'ady, dia toy ny manata-drano,
ka mihataha hianao, dieny mbola tsy velona ny fanditra.
       15Na izay manamarina ny meloka na izay manameloka ny marina,
dia samy fahavetavetana eo imason'ny Tompo.
       16Hatao inona ny vola eo an-tanan'ny adala?
Hamidy ny fahendrena va? - Tsy azony an-tsaina izany.
       17Ny sakaiza dia ny tia amin'ny fotoana rehetra;
amin'ny fahoriana, mitsanga-ko rahalahy izy.
       18Ny olona tsy misy saina mamehy tena amin'ny fanekena,
manolo-tena ho antoka hisolo ny namany.
       19Izay tia ady, tia ota,
ary izay avo vava tia fionganana.
       20Izay manana fo mamitaka tsy mahita ny fahasambarana,
ary izay manana vava ratsy mivarina aman-doza.
       21Izay miteraka adala, hahazo alahelo;
ny rain'ny adala tsy mba ho faly.
       22Ny fo ravoravo, fanafody mandaitra tokoa;
fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana.
       23Mandray kolikoly avy any anaty valombalonan-damba ny ratsy fanahy;
ho enti-mamadika ny lalan'ny fahamarinana.
       24Ny olona manan-tsaina dia manana ny fahendrena eo anoloany;
fa ny mason'ny adala dia any am-paran'ny tany.
       25Ny zanaka adala mampalahelo ny rainy,
sady fahoriana ho an-dreniny.
       26Tsy mety ny mamely ny marina amin'ny sazy,
na manameloka ny manan-kaja noho ny fahitsiam-pony.
       27Izay mahatam-bava no manana ny fahaizana,
ary izay mihaminkamin-tsaina dia olona manan-tsaina.
       28Na ny adala aza, atao ho hendry raha mangina,
ary atao ho manan-tsaina, raha mikombom-bava. >