Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 18
Anatra samihafa.

       1Izay miolonolona irery mitady ny mahafa-po ny filany ihany,
ka mahatezitra azy avokoa izay hevitra mety rehetra.
       2Tsy mba ny hahazo fahalalana no sitraky ny adala
fa ny haneho ny heviny ihany.
       3Raha tonga ny ratsy fanahy, tonga koa ny fanalam-baraka,
ary miaraka amin'ny henatra, tonga koa ny fanalam-baraka.
       4Rano lalina ny teny aloaky ny vavan'ny olona;
rano tondraka ny loharanon'ny fahendrena.
       5Tsy mety raha ny ratsy fanahy indray no asian-draharaha,
mba handresy ny marina amin'ny fitsarana.
       6Miditra amin'ny fifandirana ny molotry ny adala;
ary mihantsy fanalam-baraka, ny vavany.
       7Fanimbana ho azy ny vavan'ny adala;
ary fandrika amin'ny fanahiny ny molony.
       8Hanim-py ny tenin'ny mpitati-bolana,
ka mikorotsaka hatrany anatin'ny kibo.
       9Izay ketraka amin'ny asany,
dia rahalahin'izay efa mandroso ho amin'ny fahaverezana.
       10Ny anaran'ny Tompo dia trano avo mafy:
ialofan'ny marina, sy itoerany tsy aman'ahiahy.
       11Ny haren'ny mpanana no vohiny mafy,
araka ny heviny dia manda avo izany.
       12Misandratra ny fon'ny olona alohan'ny faharavany,
fa ny fanetren-tena kosa, mialoha ny voninahitra.
       13Izay mamaly teny mbola tsy nihaino,
dia hadalana sy henatra ho azy izany.
       14Ny sain'ny olona no manohana azy raha marary;
fa raha ny saina no kivy, iza indray no hanarina azy?
       15Ny fo manan-tsaina, mahazo ny fahaizana,
ary ny sofin'ny hendry mitady ny fahaizana.
       16Ny fanatitra omen'ny olona no mahalalaka ny lalany,
sy mampiditra azy eo amin'ny lehibe.
       17Izay mandahatra aloha toa marina;
fa tamy ny andaniny, dia dinihina ny ady.
       18Ny filokana mampitsahatra ny fifandirana,
sy mampisaraka ny samy mahery.
       19Manoatra ny tanana mimanda, ny rahalahy miady amin'ny rahalahiny;
ary tahaka ny hidin'ny lapa ny fifandiran'izy ireo.
       20Ny vokatry ny vavan'ny olona no iveloman'ny vatany,
ary ny vokatry ny molony no ivokisany.
       21Manam-pahefana hahafaty sy hamelona, ny lela;
ka araka izay fidiny dia hohanin'ny olona ny voany.
       22Izay mahita vehivavy mahita ny fahasambarana,
tombon-tsoa azony tamin'ny Tompo izany.
       23Fitarainana no fitenin'ny mahantra,
ka teny henjana no avalin'ny mpanana.
       24Ny olona maro sakaiza, hahazo loza amin'ireny;
fa mba misy izay sakaiza mifikitra noho ny rahalahy. >