Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 2
Mampahazo soa sy miaro amin'ny loza ny fanekena ny anatry ny fahendrena.

       1Anaka, raha mandray ny teniko hianao,
ary mitana ny didiko ao aminao,
       2mampandry sofina tsara hihaino ny fahendrena hianao,
ka mampirona ny fonao ho amin'ny fahalalana;
       3eny, raha miantso ny fahamalinana hianao,
ka manandra-peo amin'ny fahafantarana,
       4raha mikaroka azy toy ny fikaroka volafotsy hianao,
ka mandalina azy toy ny fihady rakitra;
       5dia ho azonao an-tsaina ny fahatahorana an'ny Tompo,
ary ho hitanao amin'izany ny fahalalana an'Andriamanitra.
       6Fa Iaveh no manome ny fahendrena;
avy amin'ny vavany no ivoahan'ny fahaizana amam-pahamalinana.
       7Mitahiry ny fahasambarana ho an'ny olona mahitsy fo izy,
ary ampinga ho an'izay mandeha amin'ny fahalavorariana.
       8Miaro ny sakeli-dalan'ny fahamarinana izy,
miambina ny lalan'izay miraiki-po aminy.
       9Amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny,
ary ny hitsiny mbamin'ny lalana rehetra ho amin'ny tsara.
       10Rahefa tonga ao am-ponao ny fahendrena,
ka hankafizin'ny fanahinao ny fahaizana,
       11dia hitandrina anao ny fisainana,
ary hiambina anao ny fahalalana,
       12mba hanafaka anao amin'ny lalan'ny ratsy fanahy,
amin'ny olona manao resaka ratsy,
       13amin'izay miala amin'ny lala-mahitsy,
ka mizotra amin'ny lalana maizina;
       14ary ny manao ratsy no ifaliany
sy izay faharatsiana mihoa-pampana no iravoravoany;
       15sakeli-dalana miolikolika no alehany
ary lalana miolakolaka no ombany;
       16hanafaka anao amin'ny vehivavy efa an'ny hafa,
amin'ny vehivavy efa an'olon-kafa izay manao teny mandrobo,
       17izay mandao ny naman'ny fahatanorany,
sy manadino ny fanekeny amin'ny Andriamaniny;
       18fa efa miraika ho amin'ny fahafatesana izy sy ny tranony,
ary mankany amin'ny afobe ny lalany;
       19tsy misy miverina izay rehetra mandeha aminy,
tsy misy mahita ny lalan'ny fiainana intsony, na dia iray aza.
       20Dia handeha amin'ny lalan'ny olona tsara fanahy hianao,
ary hifikitra amin'ny lalan'ny marina.
       21Satria ny olo-mahitsy fo no honina amin'ny tany,
ary ny olo-marina no ho tafatoetra eo.
       22Fa ny ratsy fanahy kosa hofongorana amin'ny tany,
ary ny mpivadika hongotana hiala eo. >