Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 20

       1Mpamazivazy ny divay, mpitabataba ny toaka,
ka izay miarana amin'izany tsy mba hendry.
       2Sahala amin'ny fieron'ny liona ny fampitahorana avy amin'ny mpanjaka;
ka manota amin'ny tenany izay mampatezitra azy.
       3Voninahitra ho an'ny olona ny mifady fifandirana;
fa ny adala rehetra milomano amin'ny hatezerana.
       4Tsy mety miasa ny kamo fa hoe ratsy ny andro;
ka amin'ny andro fijinjana, hitady izy fa tsy hisy na inona na inona.
       5Rano lalina ny fisainana ao am-pon'ny olona;
fa ny olona manan-tsaina dia hanovo azy ao.
       6Maro ny olona midera ny hatsaram-pony avy;
fa izay olona mahatoky kosa, dia iza no hahita azy?
       7Handeha amin'ny fahamarinany ny olona marina;
sambatra izay zanany mandimby azy!
       8Ny mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fitsarana
dia manafoana ny ratsy rehetra amin'ny fijeriny.
       9Iza no hilaza hoe: Efa nandio ny foko aho,
ka afaka madiodio tamin'ny fahotako?
       10Ny vato-mizana samihafa sy ny efah samihafa,
dia samy zavatra hankahalain'ny Tompo.
       11Ny zaza dia efa maneho amin'ny fanaony sahady,
na ho madio sy mahitsy ny asany, na hanao ahoana.
       12Ny sofina mandre sy ny maso mahita,
dia samy nataon'ny Tompo avokoa.
       13Aza tia torimaso, fandrao tonga mahantra;
ahirato ny maso, dia ho voky hanina hianao.
       14Ratsy! Ratsy! hoy ny mpividy;
kanjo nony avy eo izy, falifaly ery!
       15Eo ihany ny volamena amam-boahangy betsaka;
fa fanaka sarobidy, ny molotry ny hendry.
       16Endaho ny lambany fa efa niantoka olon-kafa izy;
tereo izy hanome antoka noho ny amin'ny vahiny.
       17Mamin'ny olona ny hanina azo am-pitaka,
nefa amin'ny farany feno fasika ny vavany.
       18Ny filan-kevitra mampiorina ny hevitra kasaina;
ka fahiratan-tsaina no itariho ny ady.
       19Izay mamafy fifosana manambara zavatra miafina;
ka ialao tsara rahefa olona miteniteny lava.
       20Raha misy manozona ny ray aman-dreniny,
dia ho faty jiro ao anatin'ny aizim-pito.
       21Ny lova malaky azo tam-boalohany,
dia tsy arahin-tsodrano any amparany.
       22Aza manao hoe: Hamaly ratsy ny nataony aho;
fa manantena an'ny Tompo, dia hamonjy anao izy.
       23Halan'ny Tompo ny vato-mizana samihafa;
ary tsy mba tsara ny mizana mandainga.
       24Iaveh no mitarika ny dian'ny olona;
ary ataon'izay olombelona ahoana no fahalala ny lalany?
       25Fandrika ho an'ny olona ny manaonao foana hoe: Zavatra masina ity;
ka efa vita ny voady vao mieritreritra.
       26Ny mpanjaka hendry manafoana ny ratsy fanahy;
sy mandefa kodia eo ambonin'ireny.
       27Jiron'ny Tompo, ny fanahin'ny olombelona,
maninteraka hatrany anatin'ny fo.
       28Ny fahatsaram-po amam-pahamarinana no miaro ny mpanjaka;
ary ny hatsaram-po no anamafisany ny seza fiandrianany.
       29Ny hery no haingon'ny zatovo,
ary ny volo fotsy no ravaky ny anti-panahy.
       30Ny kapoka mandrovidrovitra ny nofo, mahasitrana ny faharatsiana;
torak'izany koa, ny kapoka mihatra hatrany an-kibo. >