Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 21

       1Rano mandeha eo an-tanan'ny Tompo ny fon'ny mpanjaka,
ka atongilany amin'izay rehetra tiany.
       2Mahitsy eo imason'ny olona ny lalany rehetra,
nefa Iaveh ihany no mandanja ny fo.
       3Ny manaraka ny rariny sy ny hitsiny,
no tsara eo imason'ny Tompo mihoatra noho ny sorona.
       4Ny fijery miandranandrana sy fo miavonavona:
fanilon'ny ratsy fanahy, dia fahotana avokoa izany.
       5Ny fikasan'ny olo-mazoto ahazoan-karena be;
fa izay mikorapaka foana amin'ny ataony dia mosary ihany no azony.
       6Ny rakitra azon'ny lela mandainga,
dia rehareha mihelina ho an'olona mila faty.
       7Ny hatezeran'ny ratsy fanahy mampivaona azy;
satria efa tsy trany ny hanaraka ny rariny.
       8Miolikolika ny lalan'ny olo-meloka,
fa ny tsy manan-tsiny kosa dia mahitsy amin'ny asany.
       9Aleo mitoetra eny an-joron-tafontrano,
toy izay miara-monina amin'ny vehivavy tia ady.
       10Maniry ny ratsy ny fahanin'ny ratsy fanahy,
ka ny sakaizany avy no tsy mahita fitia aminy.
       11Raha faizina ny ratsy fanahy, mihahendry ny kely saina,
ary raha toroana ny hendry dia vao mainka mihahendry.
       12Dinihin'ny marina ny tranon'ny ratsy fanahy;
Andriamanitra mamarina ny ratsy fanahy amin'ny loza.
       13Izay manentsin-tadiny amin'ny fitarainan'ny mahantra,
dia mba hitaraina koa fa tsy hovaliana akory.
       14Ny fanomezana mangingina mampitony hatezerana;
ny fanatitra alaina anaty valombalonan-damba mampitsahatra fahavinirana efa tafahoatra.
       15Hafaliana ho an'ny marina, ny manaraka ny rariny,
fa vadi-po kosa, no an'ilay manao ratsy.
       16Ny olona miala amin'ny lalan'ny fahamalinana,
dia handry eny amin'ny fivorian'ny maty.
       17Ho tratry ny fahantrana izay tia fifaliana,
tsy mba mitombo harena izay tia divay aman-diloilo manitra.
       18Ny ratsy fanahy hisolo voina ny marina;
ary ny mpivadika hisolo voina ny olo-mahitsy fo.
       19Aleo mitoetra any an'efitra,
toy izay amin'ny vehivavy tia ady sy foizina.
       20Ny tranon'ny hendry misy rakitra sarobidy sy diloilo;
fa ny adala kosa mikepoka ireny.
       21Izay fatra-panaraka ny fahamarinana amam-pamindram-po,
hahazo ny fiainana amam-pahamarinana ary ny voninahitra.
       22Mahanika ny vohitry ny mahery ny hendry;
sady mandrodana ny manda nataony fianteherana.
       23Izay miambina ny vavany aman-delany,
mpiaro ny fanahiny tsy ho azon'ahiahy.
       24Ny atao hoe mpamazivazy dia izay olona mianjonanjona, feno avona,
izay fatra-pirehaka amin'ny ataony.
       25Ny faniriana foan'ny kamo mahafaty azy,
satria manda tsy hiasa ny tanany.
       26Maniry mafy izy tontolo andro,
fa manome tsy an-kijanona kosa, ny marina.
       27Ny soron'ny ratsy fanahy, dia havetavetana,
indrindra fa raha sain-dratsy no anaterany azy.
       28Ny vavolombelona mandainga, ho faty;
fa ny olona mihaino kosa manan-kalahatra mandrakariva.
       29Ny ratsy fanahy maneho hasahisahiana amin'ny endriny,
fa ny mahitsy fo kosa manitsy ny lalany.
       30Tsy misy fahendrena na fahamalinana,
na fisainana eo anatrehan'ny Tompo.
       31Ny olona manomana ny soavaly ho amin'ny andro hiadiana,
fa Iaveh ihany, no iankinan'ny fandresena. >