Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 23
Halaviro ny fitiavan-karena loatra, tsy fahononana, fahalotoana.

       1Raha tafaray latabatra amin'ny lehibe hianao,
dia hevero tsara izay eo anatrehanao.
       2Andraso antsy ny tendanao,
raha dia liana loatra hianao.
       3Aza mitsiriritra ny hanim-piny,
fa hanina manodoka izany.
       4Aza miferin'aina ho tonga mpanan-karena,
fadio ny mandany ron-doha amin'izany.
       5Te hanara-maso izay zava-mandalo va hianao?
fa maniry elatra ny harena,
ka misidina ho eny an-danitra, toy ny voromahery.
       6Aza mihinana ny mofon'ny mpialona,
ary aza mitsiriritra izay hanim-piny;
       7fa izy akory tsy tsara noho ny hevitra ao am-pony;
Mihinana, misotroa, hoy izy aminao,
kanjo ny fony tsy momba anao akory.
       8Haloanao izay sombiny voatelinao;
ary ho very maina ny teny soa nataonao.
       9Aza mba miteny hohenoin'ny adala,
fa hohamavoiny foana, ny fahendren'ny lahateninao.
       10Aza mamindra ny faritany fahataloha;
ary aza mitsofoka amin'ny sahan'ny kamboty.
       11Fa mahery ny mpamaly ho azy,
dia hiaro azy amin'ny adiny aminao.
       12Mandraiketa ny fonao amin'ny fanoroana,
ary ny sofinao amin'ny tenin'ny fahaizana.
       13Aza mitsitsy famaizana aman-janaka,
fa tsy dia hahafaty azy akory raha kapohinao amin'ny tsorakazo.
       14Ny mikapoka azy amin'ny tsorakazo,
no anafahanao ny fanahiny amin'ny seoly.
       15Anaka, raha hendry ny fonao,
izaho koa, dia hifaly ny foko.
       16Dia hientan-kafaliana ny kiboko,
raha miteny izay marina ny molotrao.
       17Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao,
fa hitoetra mandrakariva amin'ny fahatahorana an'ny Tompo.
       18Satria misy tokoa ny ho avy,
ka tsy ho foana ny fanantenanao.
       19Mihainoa, anaka, ka hendre;
ampizory amin'ny lala-mahitsy ny fonao.
       20Aza mba anisan'ny mpiboboka divay,
na eo amin'izay fatra-piletra hena,
       21fa hahantra ny fatra-pisotro amam-pihinan-kanina,
ary mampisaringo-borodamba ny faharendremana.
       22Maneke ny rainao, izy izay niteraka anao;
ary aza manamavo an-dreninao, saingy efa antitra izy.
       23Mahazoa ny marina, ka aza amidinao,
mbamin'ny fahendrena, ny fampianarana, ary ny fahalalana.
       24Ravoravo ny rain'ny marina;
izay miteraka ny hendry dia ho faly amin'izany.
       25Aoka hifaly ny ray aman-dreninao;
aoka hiravoravo ny reninao niteraka anao.
       26Anaka, omeo ahy ny fonao,
ary aoka hitandrina ny lalako, ny masonao;
       27fa lavaka lalina, ny akangavavy,
ary lavaka famorian-drano ety, ny an'olon-kafa.
       28Mamela-pandrika toy ny hihaza remby izy,
ary mampitombo isa ny mpivadika ao amin'ny olombelona.
       29Ho an'iza ny indrisy? Ho an'iza ny endrey?
Ho an'iza ny fanditra? Ho an'iza ny fimonjomonjoana?
Ho an'iza ny ratra tsy ahoan-tsy ahoana?
Ho an'iza ny maso mivaivay?
       30Ho an'ireo mijanonjanona ela amin'ny divay;
ho an'ireo mandeha manandrana divay miharo zava-manitra.
       31Aza mijery ny divay: He izany hamenany,
izany famirapirany eo amin'ny kopy,
izany fikararanany mora loatra.
       32Fa hanaikitra toy ny bibilava izy amin'ny farany,
ary hanindrona toy ny menarana.
       33Dia ho any amin'ny vehivavy an'olon-kafa ny masonao,
ary hanao resaka ratsy ny fonao.
       34Hanahaka ny olona mandry eo afovoan'ny ranomasina, hianao;
na ny olona matory eo an-tampon'ny andrin-tsambo.
       35Nokapohiny aho, hoy hianao, fa tsy mahatsiaro maharary;
nandalasiny aho... fa tsy mahare na inona na inona!...
Rahoviana aho no hifoha?... Mbola ilaiko ihany izany! >