Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 27

       1Aza mirehareha ny amin'ny ho ampitso;
fa tsy fantatrao izay havoaky ny andro manaraka.
       2Aoka ny hafa no hidera anao, fa tsy ny vavanao;
ary ny vahiny, fa tsy ny molotrao.
       3Madonda ihany ny vato, mavesatra koa ny fasika,
fa mavesatra noho ireo indray ny hasosoran'ny adala.
       4masiaka ny havinirana, miafonafona ny hatezerana,
fa zovy no hahatoetra raha asian'ny fialonana?
       5Aleo anatra imaso,
toy izay fitia miafina.
       6Ny ratra avy amin-tsakaiza dia vokatry ny fitiavany tsy mivadika,
fa ny oroky ny fahavalo kosa, fitaka foana.
       7Amin'ny voky, na ny toho-tantely aza hoseny tongotra fotsiny,
fa amin'ny noana, na ny zava-mangidy aza, maminy avokoa.
       8Toy ny vorona mirenireny lavitra ny akaniny:
toy izany koa ny olona mirenireny lavitra ny fonenany.
       9Mampiravoravo ny fo ny diloilo aman-java-manitra;
torak'izany ny hamamian-tsakaiza manoro hevitra avy amin'ny fony.
       10Aza mahafoy ny sakaizanao aman-tsakaizan-drainao;
ary aza miditra ny tranon'ny rahalahinao amin'ny andron'ny fahorianao:
fa aleo namana akaiky toy izay havan-davitra.
       11Anaka, hendre, ary ampifalio ny foko,
mba hahaizako mamaly an'izay miteny ratsy ahy.
       12Ny mahira-tsaina mahatsinjo ny ratsy ka miery;
ny kely saina mandroso ihany ka voan'izany.
       13Endaho ny lambany fa efa niantoka ny hafa izy,
mangala antoka aminy noho ny amin'ny vahiny.
       14Ny misaotra ny namany, maraina koa amin'ny feo avo,
dia isaina ho toy ny manozona ihany.
       15Ny fijononoky ny rano mitete ao an-trano amin'ny andro manorana,
sy ny vehivavy tia ady dia sahala tsy misy hafa.
       16Ka izay mitana azy, mitana rivotra,
ary ny tanany mahafihina diloilo.
       17Vy ihany no maharanitra ny vy;
olona ihany koa no maharanitra olon-kafa.
       18Izay mitahiry ny aviaviny hihinana ny voany;
ary izay miaro ny tompony homem-boninahitra.
       19Toy ny ifanahafan'ny tarehy sy ny tandindony ao anaty rano,
no ifanahafan'ny fon'ny olona sy ny an'ny olon-kafa koa.
       20Tsy mety voky ny fasana aman-tseoly,
tsy mety afa-po toy izany koa ny mason'ny olombelona.
       21Ny memy atao hanadio ny volafotsy; ny fandrendrehana hanadio ny volamena,
ary ny fiderana raisin'ny olona, aoka hozahany toetra toy izany koa.
       22Na hototoinao ao an-daona aza ny adala,
tahaka ny fitoto vary amin'ny fanoto,
tsy hisaraka aminy ny hadalany tsy akory.
       23Fantaro tsara ny toetry ny ondrinao,
ny sainao ento mandinika ny biby fiompinao;
       24fa ny harena tsy maharitra mandrakizay,
na ny satro-boninahitra amin'ny taona mifandimby.
       25Nefa rahefa nitranga ny ahitra ka niseho ny zava-maitso,
ary voaangona ny vilona avy eny an-tendrombohitra,
       26dia indreo ny zanak'ondry hahazoanao fitafiana;
ny osilahy hividiananao saha anankiray:
       27be ny rononon'osy
ho sakafonao sy ny ankohonanao,
ary ho famelomana ny ankizivavinao koa. >