Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 3
Soa tehirizin'Andriamanitra ho an'ny mpanompony; famonjen'Andriamanitra azy ireo; famporisihina amin'ny fitiava-namama sy ny rariny.

       1Anaka, aza manadino ny fanoroako,
ary tanonao am-ponao ny didiko.
       2Fa izany no hahazoanao andro lava
aman-taona hiainana sy hiadanana.
       3Aoka tsy hiala aminao ny famindram-po amam-pahamarinana,
fa ataovy fehi-vozona izany ary sokiro ao amin'ny latabatry ny fonao.
       4Dia hahita fitia sy hanana ny fahendrena marina hianao,
eo imason'Andriamanitra sy ny olombelona.
       5Matokia an'ny Tompo amin'ny fonao rehetra,
fa aza miankina amin'izay sainao ihany.
       6Mihevera azy amin'ny lalanao rehetra,
dia hanarina ny sakeli-dalanao izy.
       7Aza manao anao hendry eo imasonao,
fa matahora an'ny Tompo ary miala amin'ny ratsy.
       8Fahasalamana ho an'ny vatanao izany,
ary famelombelomana ho an'ny taolanao.
       9Manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanananao,
sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra.
       10Dia ho feno hipokipoka ny fitoeram-bokatrao,
ary hihoatra ny fandomana azy ny divainao vaovao.
       11Anaka, aza manamavo ny fananaran'ny Tompo,
ary aza mankahala ny famaizana ataony.
       12Fa izay tian'ny Tompo no faiziny,
toy ny ataon'ny ray amin'ny zanaka malalany.
       13Sambatra ny olona nahita ny fahendrena,
sy izay olona nahazo ny fahalalana.
       14Fa aleo mahazo izany toy izay mahazo volafotsy;
aleo manana izany toy izay manam-bolamena madio.
       15Sarobidy noho ny voahangy izy,
ary tsy misy mitovy aminy izay firavakao rehetra.
       16Andro lava iainana no eo an-tanany ankavanana,
harena amam-boninahitra no eo an-tanany ankavia.
       17Lala-mahafinaritra ny lalany,
fiadanana avokoa ny sakeli-dalany rehetra.
       18Hazon'aina izy ho an'izay mambabo azy,
ary sambatra izay mifikitra aminy.
       19Ny fahendrena no nanorenan'ny Tompo ny tany,
ny fahalalana no nampitoerany ny lanitra.
       20Fahaizany no nivakian'ny hantsana,
sy ampitetevan'ny rahona ny ando.
       21Anaka, aoka tsy hiala eo imasonao
fa tano ny fahendrena amam-pisainana;
       22fa aina ho an'ny fanahinao izany:
ary haingo ho an'ny vozonao.
       23Dia hizo-dalana aman-toky hianao;
ary tsy ho tafintohina ny tongotrao.
       24Mandry hianao tsy hanan-tahotra,
tafandry indray ho mamy torimaso.
       25Tsy hisy hatahoranao na ny fampitahorana tonga tampoka,
na ny famelezana avy amin'ny ratsy fanahy.
       26Satria Iaveh no ho tokinao;
ary hiaro ny tongotrao amin'ny fandrika rehetra izy.
       27Aza manda ny hanao soa amin'izay tokony hanaovana izany,
raha mbola azonao atao koa ny manao izany aminy.
       28Aza manao amin'ny namanao hoe: Mandehana ka miverena;
rahampitso aho manome, raha azonao atao ny manome eo no ho eo.
       29Aza misaina hanisy ratsy ny namanao,
rahefa mitoetra mibonaika eo anilanao izy.
       30Aza mifanditra foana aman'olona,
raha tsy nahavita ratsy taminao izy.
       31Aza mialona izay olona mpanao an-keriny,
na mifidy izay lalana ombany kely akory;
       32Satria halan'ny Tompo ny olon-dratsy fanahy,
fa izay mahitsy fo no hifankazarany indrindra.
       33Ny ozon'ny Tompo dia ao an-tranon'ny ratsy fanahy;
fa ny fonenan'ny marina kosa omeny tsodrano.
       34Mananihany izay mpananihany izy;
ary manome fahasoavana izay manetry tena.
       35Anjaran'ny hendry ny voninahitra;
fa ny adala kosa, fahafaham-baraka no anjarany. >