Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 31
Tenin'i Lamoela mpanjaka.

       1Tenin'i Lamoela mpanjaka. Oha-teny nampianaran-dreniny azy.
       2Inona no ho lazaiko aminao, anaka? Inona no holazaiko, ry zanako nateraky ny kiboko?
Inona no holazaiko aminao, anaka, hianao izay nalehan'ny faniriako!
       3Aza atolotrao ny vehivavy ny herinao;
na ny lalanao an'ireo vehivavy mamery mpanjaka.
       4Tsy mba an'ny mpanjaka, ry Lamoela,
tsy mba an'ny mpanjaka ny misotro divay,
na an'ny mpanapaka ny mitady toaka;
       5fandrao manadino ny lalana izy, raha misotro;
ka mamily ny rariny ananan'ny mahantra rehetra.
       6Fa ny efa ho faty no omeo toaka,
ary ny efa vontom-pahoriana ny fanahiny no omeo divay;
       7aoka hisotro izy, ka hanadino ny fahoriany
ary tsy hahatsiaro ny manjo azy intsony.
       8Sokafy ny vavanao hanasoavana ny moana,
sy hanohanana ny resy tondro maso rehetra manana ady.
       9Sokafy ny vavanao, mamoaha fitsarana marina,
ary omeo rariny ny ory sy ny mahantra.

(Ny vehivavy mahery fo.)
       10ALEPH
Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo?
mihoatra lavitra noho ny an'ny voahangy, ny tombany.
       11BETH
Matoky azy, ny fon'ny lahy,
ary tsy mba handao azy ny tombony miditra.
       12GHIMEL
Soa no ataony aminy, fa tsy mba ratsy;
amin'ny andro rehetra iainany.
       13DALETH
Mamory ny volon'ondry aman-drongony izy,
dia miasa an-kafaliana, amin'ny tanany.
       14HE
Manahaka ny sambon'ny mpandranto izy,
mitondra ny haniny, avy lavitra.
       15VAV
Mifoha mbola alina izy,
dia manome hanina ny ankohonany,
sy lahasa ho an'ny ankizivaviny.
       16ZAIN
Mandinika saha izy, dia mividy azy,
ary mamboly tanimboaloboka amin'izay efa azon'ny tànany.
       17HETH
Sikinany hery ny valahany,
ary hatanjahiny ny sandriny.
       18TETH
Tsaroany mamy ny tombony efa azony,
tsy maty jiro izy mandritra ny alina.
       19YOD
Mandray ny fihazonam-bohavoha ny tanany;
ary mihazona ny ampela ny rantsan-tanany.
       20KAPH
Manatso-tanana amin'ny ory izy;
ary mamela-tanana amin'ny mahantra.
       21LAMED
Tsy atahorany fanala ny akohonany,
fa voatafy lamba mena antitra avokoa izy ao an-tranony.
       22MEM
Manao firakotra ho azy izy,
manam-pitafiana rongony fotsy madinika sy jaky izy.
       23NUN
Fantatra tsara ny lahy eo am-bavahady,
raha mipetraka hitsara miaraka amin'ny loholona.
       24SAMECH
Manao akanjo lobaka izy, hamidiny;
ary mivarotra fehikibo amin'ny mpandrato.
       25AIN
Ny hery sy ny hasoavana no firavaka eny aminy,
ary ny andro ho avy ihomehezany.
       26PHE
Amim-pahendrena no isokafan'ny vavany,
ary teny soa no eo amin'ny lelany.
       27TSADE
Mitandrina ny alehan'ny ankohonany izy;
ary tsy mba mihinana mofom-pahakamoana.
       28KOPH
Ny zanany lahy mitsangana ka milaza azy hoe sambatra;
ny vadiny koa mitsangana manome fankalazana azy.
       29RESCH
Maro ny zazavavy miseho ho tsara fanahy,
fa hianao kosa anefa dia tafahoatra azy rehetra.
       30SCHIN
Fitaka ny bika soa, zava-poana ny hatsaran-tarehy;
fa ny vehivavy matahotra an'ny Tompo ihany no hoderaina.
       31THAV
Aoka ny vokatra avy amin'ny tanany homena azy;
ary aoka hitory fiderana eo am-bavahady ny asany. >