Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Osea

Osea toko 4
Tsy misy fahamarinana, na hatsaram-po, na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany; indrindra fa amin-dry zareo mpisorona, izay mandiso làlana ny olona - Fahavetavetana amin'ny fombam-pivavahana - Mandroso miharatsy ny olona; famaizana.

       1Henoy ny tenin'ny Tompo, ry zanak'Israely,
fa manan'ady amin'ny mponin'ny tany Iaveh,
satria tsy misy intsony na ny fahamarinana na ny fiantrana
na ny fahalalana an'Andriamanitra ao amin'ny tany.
       2Fa ny olona dia mivadika fianianana, mandainga,
mamono, mangalatra, maka vadin'olona;
ary manao an-keriny, ka ny ra nalatsaka mifanolotra ny ra nalatsaka.
       3Noho izany, misaona ny tany,
ary tsy manan-kery ny mponina rehetra ao aminy,
hatramin'ny biby any an-tsaha sy ny voromanidina;
ringana mbamin'ny hazandrano any anaty ranomasina aza.
       4Nefa aza misy manohatra,
aza misy mitaraina,
fa efa toy ny manana ady amin'ny mpisorona ny firenenao.
       5Ho tafintohina hianao, amin'ny antoandro;
hiara-tafintohina aminao koa ny mpaminany amin'ny alina;
ary hataoko levona ny reninao.
       6Very noho ny tsy fahalalana ny vahoakako;
noho hianao nanary ny fahalalana,
dia hariako tsy ho amin'ny fisoronako koa hianao.
Nanadino ny lalàn'Andriamanitrao hianao;
ka hanadino ny zanakao koa aho.
       7Izy rehetra, na firy na firy, samy nanota tamiko
ka dia hampodiko ho henatra ny voninahiny.
       8Mivoky amin'ny fahotan'ny vahoakako izy ireo;
ary tsy maniry afa-tsy ny faharatsiany.
       9Ho sahala ny hanjo ireny mpisorona ireny sy ny vahoaka;
ho faiziko izy, noho ny làlany
ary hatsingeriko aminy ny asany.
       10Hihinana izy fa tsy ho voky;
hijangajanga fa tsy hitombo;
satria efa nahafoy an'ny Tompo, tsy hanompoany azy izy.
       11Mahavery saina ny fijangajangana, ny divay, ny ranom-boaloboka.
       12Ny tapa-kazony no ilan'ny vahoakako saina,
ary ny tehiny no manoro azy ny ho avy,
fa misy saim-pijangajangana nampania ny vahoakako,
ary lasa nijangajanga nanalavitra ny Andriamaniny.
       13Manatitra sorona eny an-tampon-tendrombohitra izy,
mandoro emboka eny amin'ny havoana,
eny ambany oaka amam-peopilié ary terebintha,
satria tsara alokaloka ireny.
Noho izany raha mijangajanga ny zanakavavinareo,
sy maka vadin'olona ny vehivavinareo tanora,
       14samy tsy hofaiziko na ny zanakavavinareo noho ny fijangajangany,
na ny vinantovavinareo tanora noho ny fakany vadin'olona;
satria, na ireo koa aza, mihataka ho any amin'ny vehivavy janga,
sy miara-manatitra sorona amin'ny karam-bavy.
Ary mivarin-ko faty ny vahoaka tsy misaina.
       15Raha hianao no mijangajanga, ry Israely,
aoka i Jodà tsy hilatsaka amin'ny heloka!
Aza mankany Galgala,
na miakatra any Betavena
ary aza mianiana hoe: Velona Iaveh!
       16Satria Israely efa naditra,
toy ny vantotr'ombivavy mitokona;
ankehitriny kosa Iaveh hiandry azy
toy ny zanak'ondry eny amin'ny tany lemaka malalaka.
       17Tafaraikitra amin'ny sampy Efraima; avelao izy ho eo!
       18Raha vao avy misotro izy ireo,
dia rafitra mijangajanga.
Zava-mahamenatra no hany tadiavin'ireo mpanapany.
       19Namihina azy tamin'ny elany ny rivotra,
ka ho latsaka an-kenatra izy ireo noho ny sorona nataony. >