Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Osea

Osea toko 5
Ny hiharan'ny famaizana indrindra dia ireo mpisorona izay namitaka ny vahoaka sy ireo mpanapaka ny vahoaka, izay tsy afa-miaro tena, noho ny fanekena nataony, amin'ny loza hamelezan'Andriamanitra azy.

       1Mandrenesa izao, ry mpisorona;
mihainoa tsara, ry taranak'Israely;
manongilàna sofina, ry taranaky ny mpanjaka;
fa hianareo no hamoahana ny teny fitsarana,
satria hianareo no efa fandrika tao Masfà
sy fandrika harato voavelatra ao ambonin'i Tabora.
       2Nataon'izy ireo mihoa-pampana ny fahadisoany, tamin'ny sorona nataony;
fa ho famaizana anareo rehetra kosa aho!
       3Mahalala an'i Efraima aho
ary tsy takon'amiko Israely;
ary hianao, ry Efraima, nijangajanga,
ary Israely nandoto tena.
       4Tsy avelan'ny asa nataony
hiverina amin'Andriamanitra izy ireo,
fa saim-pijangajangana no eo afovoany,
ka tsy mahalala an'ny Tompo izy.
       5Ny avonavon'Israely no vavolombelona manameloka azy;
ho lavon'ny helony, Israely sy Efraima;
hiara-davo amin'ireo koa Jodà.
       6Hitondra ny ombiny aman'ondriny izy ireo,
handeha hitady an'ny Tompo,
nefa tsy hahita azy, fa nisaraka tamin'ireo izy.
       7Namitaka an'ny Tompo izy ireo,
fa niteraka zaza hafa firenena;
ary ankehitriny ho levon'ny volana ambony izy
mbamin'ny ananany.
       8Tsofy ao Gabaà ny anjomara;
ary ao Ramà ny trompetra;
miantsoa vonjy taitra ao Betavena!
Mitandrema hianao, ry Benjamina!
       9Horavana Efraima amin'ny andro famaizana;
ny amin'ny hanjo ny fokon'Israely
zava-tsy maintsy to no ambarako.
       10Ireo mpanapaka an'i Jodà
efa toy ny mpamindra faritany;
hampidiniko amin'izy ireo
ny fahatezerako toy ny rano.
       11Ampahorina sy torotoroin'ny fitsarana Efraima
satria ninia nanaraka ny sampy tsinontsinona izy.
       12Koa tahaka ny kalalao aho amin'i Efraima,
ary tahaka ny fahalovana amin'ny taranak'i Jodà.
       13Rahefa nahita ny aretiny Efraima,
ary Jodà ny ratrany,
dia nankany amin'i Asora Efraima
ary naniraka ho any amin'ny mpanjaka anankiray izy, hamaly ny ratsy natao taminy;
tsy ho afa-manasitrana anareo anefa izany mpanjaka izany
ka tsy ho afaka aminareo ny ferinareo.
       14Fa ho tahaka ny liona aho, amin'i Efraima,
ary ho tahaka ny liona tanora amin'ny taranak'i Jodà.
Izaho dia izaho no hamiravira, dia lasa mandeha;
hitondra ny rembiko, ka tsy hisy haharombaka izany amiko.
       15Handeha aho hody any amin'ny fonenako,
mandra-pihaikiny ny maha-meloka azy,
ka hitadiavany ny tavako.
Fa hitady ahy izy ireo, rahefa azom-pahoriana. >