Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

Romana toko 11, 1-2a.11-12.25-29.
Mba mino ihany ny Jody sasany - Mbola hibebaka ihany ny Jody - Lalina ny fitondran'Andriamanitra!

       1Koa hoy izaho: Moa dia narian'Andriamanitra va ny olony? Sanatria izany! Fa izaho koa dia Israelita, taranak'i Abrahama, sy fokon'i Benjamina, 2ka tsy narian'Andriamanitra ny olony, izay efa fantany rahateo. Tsy fantatrareo va ilay itantaran'ny Soratra Masina ny fitarainan'i Elia tamin'Andriamanitra namely an'Israely hoe:
       11Ka hoy izaho: Moa dia tafintohina, ka lavo tsy ho tafarina intsony va izy ireo? Sanatria izany! Fa ny fahalavoany no nahatonga famonjena ho an'ny jentily, mba hahavelom-pialonana an'Israely. 12Koa raha ny fahalavoany no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny nihenany no zary haren'ny jentily, hanao ahoana re ny hafenoany?
       25Fa mba tsy hanaovanareo ny tenanareo ho hendry, dia tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, izao zava-miafina izao: hilatsaka amin'ny hajambana ny sasany amin'Israely, mandra-piditry ny hafenoan'ny jentily. 26Ary amin'izany dia ho voavonjy avokoa Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe: Hivoaka avy ao Siona ny Mpanafaka, ka hanesotra ny tsy fahamarinana rehetra amin'i Jakoba, 27dia ho tanteraka amin'izany ny fanekena nataoko tamin'izy ireo, rahefa voaesotra ny fahotany. 28Raha amin'ny Evanjely, dia mbola fahavalo izy noho hianareo; fa raha amin'ny fifidianana kosa, dia malala izy noho ny razany; 29satria tsy misy anenenany ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra. >