Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

Romana toko 3
Ny tombo-tsoa ananan'ny Jody - Mila fahamarinana avokoa ny olona rehetra - Ny finoana an'i Jesoa-Kritsy no ahazoana ny fahamarinana.

       1Koa inona àry no tombon-tsoa ananan'ny Jody, ary inona no soa azo amin'ny famorana? 2Azo lazaina fa be ihany: voalohany, izy no nametrahana ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. 3Fa ahoana kosa raha tsy nino ny sasany? Moa ny tsy finoan'ireo va hahafoana ny tsy fivadihan'Andriamanitra? Sanatria izany! 4fa Andriamanitra tsy maintsy ho marina, na dia mpandainga aza ny olona rehetra, araka ny Soratra Masina hoe: Mba ho marina hianao raha miteny, ary tsy hanan-tsiny raha mitsara. 5Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana àry no holazaintsika? Tsy marina angaha Andriamanitra raha manampatra ny fahatezerany amintsika? (miteny araka ny fanaon'ny olona aho). 6Sanatria izany! fa raha izany, ahoana no hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao? 7Nefa, raha ny laingako no nampiharihary kokoa ny fahamarinan'Andriamanitra ho voninahiny, ahoana indray no itsarana ahy ho mpanota? 8Ary nahoana no tsy hanao ratsy isika hihavian'ny soa? Atomboky ny sasany anay izany, ary tondroiny ho mampianatra izany izahay; ho voaheloka marina anefa izy ireny.
       9Ahoana àry: manan-tombo tokoa va isika? Tsy manana velively, satria efa voasehontsika fa voan'ny fahotana avokoa, na Jody na jentily, 10araka ny voasoratra hoe: Tsy misy marina, na dia iray aza; 11tsy misy manan-tsaina, tsy misy mitady an'Andriamanitra; 12samy nania avokoa izy rehetra; tsy misy manao ny tsara na dia iray aza. 13Fasana misokatra ny tendany; entiny mamitaka ny lelany; poizi-menarana no ao ambany molony; 14ozona amam-pangidiana no mameno ny vavany; 15ny handatsa-drà no mahamailaka ny tongony; 16fandravana sy fampahoriana no eo amin'ny alehany; 17ny làlan'ny fiadanana tsy fantany; 18ary ny fahatahorana an'Andriamanitra tsy eo anoloan'ny masony. 19Fantatsika anefa fa izay fehezin'ny Lalàna no ilazan'ny Lalàna ny zavatra rehetra lazainy, mba ho tampina ny vava rehetra, ary mba hiharan'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa izao tontolo izao, 20satria tsy misy olona hohamarinina amin'ny asan'ny Lalàna eo anatrehany, fa ny ahalalàna tsara ny ota ihany no nataon'ny Lalàna.
       21Fa ankehitriny, tsy amin'ny Lalàna, dia naseho ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, izay nambaran'ny Lalàna sy ny Mpaminany, 22dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra, noho ny finoana an'i Jesoa-Kristy, ho an'ny mpino rehetra; satria tsy misy avaka, 23fa samy efa nanota ihany izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, 24fa hamarininy maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa. 25Fa izy no natsangan'Andriamanitra ampahibemaso ho sorom-pifonana amin'ny rany noho ny finoana, mba hampiharihary ny fahamarinany noho izy tsy dia namaly loatra ny fahotana fahiny tamin'ny andron'ny fandeferany: 26dia hampiharihary ny fahamarinany izy amin'ny andro ankehitriny, mba ho hita ho marina sady manamarina izay manam-pinoana an'i Jesoa.
       27Koa aiza àry no hireharehana? Efa nofoanana izany; fa tamin'ny lalàna inona? Tamin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa tamin'ny lalàn'ny finoana; 28satria miaiky marina isika fa ny finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny Lalàna. 29Sa Andriamanitry ny Jody ihany Andriamanitra, fa tsy mba Andriamanitry ny jentily koa? Eny, Andriamanitry ny jentily koa izy; 30satria Andriamanitra iray ihany no hanamarina ny voafora amin'ny finoana, sy ny tsy voafora amin'ny finoana koa. Koa mandrava ny Lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria! fa mainka mampiorina ny Lalàna isika. >