Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

Romana toko 7
Afaka amin'ny Lalàna ny manaraka an'i Jesoa-Kristy - Tsy maintsy ho masina izay ambanin'ny fahasoavana - Masina ny Lalàna nefa nitarika ota ihany - Ny fifanoheran'ny nofo sy ny fanahy.

       1Tsy fantatrareo va, ry rahalahy (miteny amin'ny mahalala ny Lalàna aho), fa raha mbola velona ny olona no fehezin'ny lalàna? 2Ohatra: ny vehivavy manam-bady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy: fa afaka amin'ny lalàn'ny lahy kosa izy rahefa maty ny lahy. 3Koa raha mbola velona ny lahy no manambady olon-kafa izy, dia hatao hoe mpijangajanga izy; fa rahefa maty kosa ny lahy, na manam-bady olon-kafa aza izy, dia tsy mba mpijangajanga intsony, fa efa afaka amin'ny lalàn'ny lahy. 4Toy izany koa hianareo, ry rahalahiko, maty ny amin'ny Lalàna noho ny tenan'i Jesoa-Kristy hianareo, mba ho vadin'ny hafa, dia ilay nitsangana tamin'ny maty, mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. 5Fa fony mbola tao amin'ny nofo isika, dia ny filan'ny ota, izay nohetsehin'ny Lalàna, no niasa tao amin'ny rantsam-batantsika, hahavokatra ho an'ny fahafatesana; 6fa ankehitriny kosa dia afaka amin'ny Lalàna isika fa efa maty ny amin'ny Lalàna izay nifehezana antsika, ka manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahy vaovao, fa tsy amin'ny soratra lany taona.
       7Inona àry no holazaintsika: ota va ny Lalàna? Sanatria izany! Fa tsy nahalala ny fahotana aho, raha tsy tamin'ny Lalàna; ohatra, tsy ho nahalala ny fanirian-dratsy aho, raha tsy ny Lalàna no nilaza hoe: Aza maniry ratsy. 8Dia io didy io no nohararaotin'ny fahotana hampihetsika ny fanirian-dratsy rehetra tato anatiko; satria raha tsy misy Lalàna, dia maty ny fahotana. 9Izaho dia olon-tsy nanan-dalàna fahiny; fa nony tonga ny didy, dia nahazo aina ny fahotana, 10ka maty terý aho. Noho izany, ny didy natao hahazoana fiainana no tonga nahazoako fahafatesana, 11satria nohararaotin'ny fahotana hamitaka sy hamono ahy ny didy. 12Masina ihany anefa ny Lalàna, ary masina ny didy, sady marina no tsara. 13Koa zavatra tsara izany nanjary fahafatesana ho ahy? Sanatria izany! fa ny fahotana no nahafaty ahy tamin'ny zavatra tsara, mba hiharihary ny faharatsiany ka ho tonga mpanota erý ny fahotana noho ny didy.
       14Fa fantatsika fa ny Lalàna dia ara-panahy, ary izaho kosa dia ara-nofo, namidy ho andevon'ny fahotana. 15Satria tsy hitako be ihany izay ataoko; tsy ny tiako no ataoko, fa ny hàlako no anatiko. 16Koa rahefa ny tsy tiako no ataoko, dia miaiky aho fa tsara ny Lalàna. 17Ary amin'izany dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny fahotana izay mitoetra ato anatiko. 18Fa fantatro fa tsy mitoetra ato amiko ny tsara, izany hoe tsy ato amin'ny nofoko: ny fikasana fotsiny no ato amiko, fa tsy ny manatanteraka ny tsara, 19satria tsy ny tsara izay tiako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy tiako; 20ka rahefa tsy ny tiako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny fahotana izay mitoetra ato amiko.
       21Koa toa misy lalàna toy izao ato amiko: nony te-hanao ny tsara aho, dia ny ratsy no indro misosoka. 22Satria amin'ny olona ao anaty aho, dia mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra ihany, 23fa ny lalàna hitako amin'ny rantsam-batako sy manohitra ny lalàn'ny saina no manandevo ahy amin'ny lalàn'ny fahotana izay ao amin'ny rantsam-batako. 24Indrisy! olo-mahantra aho; iza re no hanafaka ahy amin'ity vatam-pahafatesana ity? 25Isaorana anie Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika! Izaho izany, dia sady mpanompon'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny saina no andevon'ny lalàn'ny fahotana amin'ny nofo koa. >