Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 107
Fitondran'Andriamanitra manafaka ny tsara fanahy amin'ny loza manjo azy.

       1Ankalazao Iaveh, fa tsara fo izy,
mandrakizay ny famindram-pony.
       2Izany anie no holazain'ireo navotan'ny Tompo,
dia ireo navotany ho afaka tamin'ny tanan'ny fahavalony,
       3sy nangoniny avy any amin'ny tany rehetra,
avy any atsinanana sy andrefana,
avy any avaratra sy any amin'ny ranomasina.
       4Nirenireny teny an'efitra ireny tamin'ny làlana mangingina,
tsy nahita tanàna iray akory honenana.
       5Nianjadian'ny hanoanana aman-ketaheta,
efa tsaroany reraka ny ainy.
       6Fa nitaraina tamin'ny Tompo tao anatin'ny fahoriany izy,
ka novonjeny ho afaka tamin'ny fahaporitany.
       7Nitondra azy tamin'ny lala-mahitsy izy,
hampahatongavany azy amin'ny tanana fonenana.
       8Hoderainy anie Iaveh noho ny hatsaram-pony,
sy noho ny fahagagana nataony ho an'ny zanak'olombelona!
       9Fa ny fanahy mangetaheta, nataony afak'hetaheta,
ary ny fanahy noana novokisany soa.
       10Tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana no nitoeran'izy ireo,
voababo ao anatin'ny fahoriana sy ny gadra vy.
       11Satria niodina tamin'ny teny ton'Andriamanitra izy
sy naniratsira ny fananaran'ny Avo Indrindra.
       12Dia naetriny tamin'ny fijaliana ny fony;
nitambotsitra izy ka tsy nisy namonjy!
       13Nitaraina tamin'ny Tompo tao anatin'ny fahoriany izy,
ka novonjeny ho afaka amin'ny fahaporitany.
       14Nesoriny tamin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana izy,
ary notapahany ny fatorany.
       15Hoderainy anie Iaveh, noho ny hatsaram-pony;
sy noho ny fahagagana nataony tamin'ny zanak'olombelona!
       16Fa nanorotoro ny varavarana varahina izy,
ary nanapatapaka ny hidy vy.
       17Adala lahy ireo! Noho ny fitondran-tenany mahameloka,
sy noho ny helony dia notaritiny hanjo azy ny fijaliana.
       18Nahamonamonaina azy avokoa izay hanina rehetra;
ary efa mby akaikin'ny vavahadin'ny fahafatesana izy.
       19Nitaraina tamin'ny Tompo tao anatin'ny fahoriany izy;
ka novonjeny ho afaka amin'ny fahaporitany.
       20Nandefa ny teniny izy dia nanasitrana azy,
sy nanafaka azy hiala amin'ny fasany.
       21Hoderainy anie Iaveh noho ny hatsaram-pony,
sy noho ny fahagagana nataony, ho an'ny zanak'olombelona!
       22Hanatitra sorona fisaorana anie izy,
ary hitory ny asany amin'ny hobin-kafaliana!
       23Nirotsaka an-tsambo izy ireo teny amin'ny ranomasina,
mba hanao fandrantoana eny amin'ny rano lehibe. -
       24Ireo no nahita ny asan'ny Tompo,
mbamin'ny fahagagana nataony teo amin'ny hatsam-be. -
       25Fa niteny izy, ary nampifofofofo tafio-drivotra,
izay nampisondrotra ny onjan-dranomasina;
       26ka tafasavoana hatrany an-danitra izy ireo, tafalentika ao amin'ny hantsana;
trotraky ny fahoriana ny fanahiny.
       27Fanina izy, ka nivembena hoatra ny mamo;
ary foana avokoa ny fahendreny rehetra.
       28Nitaraina tamin'ny Tompo tao anatin'ny fahoriany izy,
ka novonjeny ho afaka amin'ny fahaporitany.
       29Novany ho tsiotsio-drivotra malemy ny tafio-drivotra,
dia nangina ny onjan-dranomasina.
       30Nifaly izy ireo nahita ireo nitony,
ary nentin'ny Tompo, ho amin'ny fitodiana niriny izy.
       31Hoderainy anie Iaveh noho ny hatsaram-pony,
sy noho ny fahagagana nataony ho an'ny zanak'olombelona!
       32Hankalazainy eo amin'ny fiangonan'ny vahoaka anie izy,
ary hoderainy eo amin'ny fiangonan'ny loholona.
       33Ny ony, novany ho efitra,
ary ny loharano ho tany karankaina,
       34ny tany mahavokatra ho tanin-tsira
noho ny haratsian'ny mponina teo aminy.
       35Ny efitra kosa novany ho kamory,
ary ny tany karankaina ho tany be loharano,
       36Dia namponeniny eo ny noana,
ka nanorin-tanàna honenany.
       37Namafy ny saha ireny sy namboly voaloboka,
ary nahazo vokatra be.
       38Fa izy nanambina azy ireo, ka nitombo betsaka izy,
ary tsy navelany hihavitsy ny biby fiompiny.
       39Nahenany ho vitsy foana sy naetriny izy ireo,
notsindrian'ny loza amam-pahoriana.
       40Nosaforany henatra ny mpanapaka an'ireny,
nampirenireneny any an'efitra tsy misy làlana;
       41fa ny mahantra kosa nasandrany ho afa-pahoriana,
ary ny fianakaviana nataony tonga sahala amin'ny andriam-biby fiompy.
       42Mahita izany ny olona mahitsy fo ka mifaly,
fa mikombom-bava foana kosa ny ratsy fanahy rehetra.
       43Aoka izay hendry hamantatra izany zavatra izany
ka hahalala ny hatsaram-pon'ny Tompo. >