Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 109
Vavak'izay enjehina, sy ozona ho an'ny fahavalo.

       1ho an'ny mpampianatra hira. Salamon'i Davida.
Ry Andriamanitra fiderako ô, aza mangina hianao!
       2Fa misokatra hamely ahy, ny vavan'ny ratsy fanahy, ny vavan'ny mpamadika.
Fiteny mamitaka no itenenany hamely ahy,
       3hodidininy teny fankahalana aho,
ary iadiany tsy ahoan-tsy ahoana izao.
       4Izy miady amiko ho valin'ny fitiavako,
Izaho kosa tsy manao afa-tsy ny mivavaka.
       5Valiany ratsy ny soa nataoko,
valiany fankahalana ny fitiavako.
       6Apetraho eo ambany fanapahan'ny ratsy fanahy izy;
ary aoka ho eo ankavanany ny mpiampanga!
       7Raha tsaraina izy, aoka ho voaheloka no ivoahany,
ary aoka hatao ho fahotana ny fivavahany.
       8Aoka hohafohezina ny androny,
ary aoka ho lasan'ny hafa ny anjara raharahany!
       9Aoka ho tonga kamboty ny zanany,
ary ho mpitondratena ny vadiny!
       10Aoka ho mpirenireny sy mpangataka ny zanany,
ary hitady hanina lavitra ny tranony efa rava!
       11Aoka ho lasan'ny tompon-trosa ny ananany rehetra,
ary aoka hofaohin'ny olon-kafa ny vokatry ny asany!
       12Aoka tsy hisy olona maharitra amin'ny fitiavana azy,
aoka tsy hisy hiantra ny kambotiny.
       13Aoka hatototra ho amin'ny fandringanana ny taranany,
ary aoka ho maty maso amin'ny taranaka faharoa ny anarany!
       14Aoka hotsarovana eo anatrehan'ny Tompo ny helo-drainy;
ary tsy hovonoina ny fahotan-dreniny.
       15Aoka ho eo anatrehan'ny Tompo mandrakariva izany,
ary hofoanany eto an-tany ny fahatsiarovana azy.
       16Satria tsy mba nahatsiaro ny hamindra fo izy,
fa nanenjika ny ory sy ny mahantra.
       17Tia ozona izy, ka ianjerany,
naneso tsodrano izy, ka halaviriny.
       18Ny ozona no notafiny toy ny lamba;
miditra ao anatiny toy ny rano,
ary maninteraka ny taolany, toy ny diloilo.
       19Ka dia io no aoka ho toy ny lamba ifonosany;
sy sikina manodidina azy lalandava.
       20Izany no aoka ho tamby avy amin'ny Tompo ho an'ireo fahavaloko,
sy ho an'ireo miteny ratsy mamely ahy.
       21Ary hianao, ry Iaveh Tompo, arovy aho noho ny anaranao;
vonjeo aho noho ny hatsaram-ponao lehibe.
       22Fa ory sy mahantra aho,
ary voatsindrona ny foko ato anatiko.
       23Lasa toy ny aloka efa mandrorona aho,
indaosina tahaka ny valala aho.
       24Mangozohozo ny lohaliko azon'ny fifadian-kanina,
ary mihitsana ny nofoko azon'ny hia.
       25Ataon-dry zareo fandatsa aho,
mihifikifi-doha izy mijery ahy.
       26Ampio aho, ry Iaveh Andriamanitro ô,
vonjeo aho noho ny hatsaram-ponao.
       27Aoka ho fantany fa ny tànanao,
dia hianao Iaveh, no nanao izany.
       28Izy ireo manozona fa hianao kosa hitsodrano,
izy ireo hitsanga-menatra,
fa ny mpanomponao kosa hiravoravo.
       29Hitafy henatra ny fahavaloko,
ary hanarona azy toy ny lamba ny fahamenarany.
       30Hidera an'ny Tompo amin'ny feo avo ny molotro;
hankalaza azy eo afovoan'ny vahoaka be aho.
       31Fa nitsangana eo ankavanan'ny mahantra izy
hamonjy azy amin'izay manameloka azy. >