Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 27
Fahatokiana an'Andriamanitra - Fangatahana.

       1Nataon'i Davida.
Iaveh no fahazavako amam-pamonjena ahy;
ka iza no hatahorako?
Iaveh no mandan'ny aiko,
ka zovy no hangovitako?
       2Raha nandroso ny ratsy fanahy hamely ahy,
ka hihinana ny nofoko;
raha nandroso ny rafilahiko amam-pahavaloko;
dia izy ireo ihany no nangozohozo, ka lavo.
       3Na dia tafika iray aza no tamy hitoby hiady amiko,
tsy hatahotra ny foko;
na dia rafitra aza ny ady mamely ahy,
dia hatoky ihany aho.
       4Zavatra iray loha no angatahiko amin'ny Tompo sady iriko fatratra:
Dia te-honina eo an-tranon'ny Tompo aho,
amin'ny andro rehetra iainako,
mba hifaly amin'ny toetra mahate-ho tian'ny Tompo,
sy hibanjina ny fitoerany masina.
       5Fa hoalofany ao amin'ny fonenany aho amin'ny andron'ny fahoriana;
hanafina ahy amin'ny fiafenana ao an-dainy izy,
hampitoetra ahy eo ambony vatolampy izy.
       6Amin'izany ny lohako hisandratra ambonin'ny fahavalo,
izay manodidina ahy.
Ao amin'ny tabernaklany aho hanatitra sorom-pisaorana.
Hihira sy hanao
hiram-piderana an'ny Tompo aho.
       7Ry Iaveh ô, henoy ny feoko fa miantso anao aho,
mamindra fo amiko, ekeo ny hatako.
       8Hoy ny feoko hoe, milaza ny teny avy aminao: Tadiavonareo ny tavako;
mitady ny tavanao aho, ry Iaveh.
       9Aza afeninao amiko ny tavanao;
aza roahina an-katezerana ny mpanomponao;
hianao no famonjena ahy, ka aza mahafoy ahy ;
aza ilaozanao aho, ry Andriamanitry ny famonjena ahy.
       10Fa ny ray aman-dreniko efa nahafoy ahy;
fa Iaveh kosa handray ahy.
       11Tompo ô, ampianaro ny làlanao aho;
tariho amin'ny lalana marina aho;
noho ny amin'ireo mitsikilo ahy.
       12Aza manolotra ahy amin'ny haromotan'ireo mpanohitra ahy;
fa vavolombelona mandainga no mitsangan-kiampanga ahy;
olona tsy mihevitra hafa-tsy ny fanaovana an-keriny.
       13Endrey, raha izay re aho no tsy matoky hahita ny hatsaram-pon'ny Tompo,
any amin'ny tanin'ny velona!...
       14Manantenà an'ny Tompo!
Matokia ka herezo ny fonao!
Manantena an'ny Tompo! >