Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 33
Fiderana an'Iaveh mpanohana izay miraiki-po aminy.

       1Mifalia ao amin'ny Tompo hianareo, ry olo-marina;
fa ny midera no fanao mendrika ny olo-mahitsy.
       2Miderà an'ny Tompo amin'ny harpa,
mihirà ho azy amin'ny valiha tory folo.
       3Mihirà fihiram-baovao ho voninahiny;
ampiaraho amim-pahaizana amin'ny zava-maneno ny feonareo.
       4Fa mahitsy ny tenin'ny Tompo,
ary tanteraka tsy misy tomika ny asany rehetra.
       5Tia ny rariny sy ny hitsiny izy;
henika ny hatsaram-pon'ny Tompo ny tany.
       6Ny tenin'ny Tompo no nanaovana ny lanitra;
ary ny fofon'ain'ny vavany no nanaovana ny tafiny rehetra.
       7Manangona ny ranon'ny ranomasina izy toy ny zavatra iray miavosa,
ny ranon'ny hantsana ataony ao amin'ny fanangonana azy.
       8Aoka hatahotra an'ny Tompo ny tany rehetra!
Aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao.
       9Fa niteny ihany izy, dia hary izao rehetra izao,
nandidy izy dia nisy ny zavatra rehetra.
       10Manakorontana ny fisainan'ny firenena Iaveh,
mahatsinontsinona ny hevitry ny vahoaka izy.
       11Fa ny hevitry ny Tompo kosa maharitra mandrakizay;
ny fisainan'ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby rehetra.
       12Sambatra ny firenena manana an'ny Tompo ho Andriamaniny;
sambatra ny vahoaka nofidiny ho lovany!
       13Mijery Iaveh eny an-danitra;
mahita ny zanak'olombelona rehetra izy;
       14eny amin'ny fitoeran'ny fonenany dia tazaniny
ny mponina rehetra amin'ny tany,
       15dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra,
izy mpamantatra ny asan'izy rehetra.
       16Tsy ny hamaroan'ny miaramilany no ahazoan'ny mpanjaka fandresena;
tsy ny heriny lehibe no ahombiazan'ny mpiady;
       17ny soavaly tsy vanon-kampahazo famonjena;
ary ny havitrihany rehetra tsy ahazoana antoka amin'ny fahafahana.
       18Ny mason'ny Tompo mitsinjo izay matahotra azy,
dia ireo manantena ny hatsaram-pony,
       19mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana,
sy hamelona azy amin'ny andro mosarena.
       20Miandry an'ny Tompo amim-pitokiana ny fanahintsika;
famonjena antsika sy ampingantsika izy;
       21fa izy no ataon'ny fontsika foto-pifaliana,
fa ny anarany masina no ataontsika fototry ny fitokiantsika.
       22Iaveh ô, ho aminay anie ny fahasoavanao,
araka ny anantenanay anao! >