Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 38
Fiantsoan'ny mpanota ny famindram-pon'Andriamanitra.

       1Salamon'i Davida. Ho fampahatsiarovana.
       2Ry Iaveh ô, aza mamay ahy amin'ny hatezeranao;
aza manasazy ahy amin'ny fahaviniranao.
       3Fa nahavoa ahy ny zana-tsipìkanao;
ary nanindry ahy ny tànanao.
       4Tsy misy salama ny nofoko noho ny hatezeranao;
ary tsy misy tsy marofy ny taolako noho ny fahotako.
       5Fa misondrotra manafotra ny lohako ny fahotako,
toy ny enta-mavesatra izy mahareraka ahy amin'ny havesarany.
       6maimbo sady mihady ny feriko,
azon'ny fahadalako.
       7Mitanondrika rera-po indrindra aho,
mamindra amin'ny fisaonana mandavan'andro.
       8Ny valahako hanin'ny aretina mahamay;
ary ny nofoko tsy misy salama.
       9Osa loatra aho sy torovana izaitsizy,
velon-tsento aho noho ny tebitebin'ny foko.
       10Tompo ô, eo anatrehanao avokoa ny faniriako,
ary tsy miafina aminao ny sentosentoko.
       11Ny foko miemponempona, ny heriko nandao ahy;
ary ny fahiratan'ny masoko aza tsy ato amiko intsony.
       12Manalavitra ny feriko ny sakaiza ama-namako,
ary ny havako mihatakataka amiko.
       13izay mitady ny aiko mamela-pandrika;
izay mikendry ny fahoriako manonona fandrahonana,
tontolo andro izy misaina tetik'ady.
       14Izaho izany efa tahaka ny marenina tsy mahare;
efa tahaka ny moana izay tsy mahaloa-bava.
       15Mova aho tsy ny olona tsy mandre,
izay manan-kavaly haloaky ny vavany.
       16Ao aminao, ry Iaveh, ny fanantenako;
hianao, ry Tompo Andriamanitro, no hamaly!
       17Fa hoy izaho: Enga ka tsy ho antom-pifaliany aho,
enga anie ka tsy hitsangan-kamely ahy izy ireo raha mangozohozo ny tongotro.
       18Fa mila ho lavo aho,
ary eo anatrehako lalandava ny alaheloko.
       19Fa dia miaiky ny heloko aho;
raiki-tahotra aho noho ny fahotako.
       20Ny fahavaloko be aina ary mahery;
izay mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana nitombo isa.
       21Mamay ratsy ny soa izy ireo amiko;
mankahala ahy izy noho izaho mitady ny rariny.
       22Aza ilaozanao aho, ry Iaveh ô!
Aza halavirinao aho, ry Andriamanitro ô!
       23Faingàna hamonjy ahy hianao,
ry Tompo, hianao ilay famonjena ahy! >