Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 50
Fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra.

       1Salamon'i Asafa.
Miteny Andriamanitra, Elohima, Iaveh, manainga ny tany,
hatramin'ny fiposahan'ny masoandro, ka hatramin'ny filentehany.
       2Avy ao Siona, fahatsaran-tarehy lavorary,
no amirapiratan'Andriamanitra.
       3Avy ny Andriamanitsika, ka tsy hangina;
afo mandevona no eo alohany,
tafio-drivotra mahery no manodidina azy.
       4Miantso ny lanitra ambony izy,
mbamin'ny tany koa, mba hitsara ny vahoakany.
       5Anangony izay miraiki-po amiko aho,
dia ireo nanao fanekena amiko, amin'ny sorona.
       6Ary mitory ny fahamarinany ny lanitra,
fa Andriamanitra no ndeha hitsara. - Selà.
       7Mihainoa, ry vahoakako, fa hiteny aho;
henoy, ry Israely, fa hananatra aho,
Izaho no Elohima, Andriamanitrao.
       8Tsy ny amin'ny soronao no aniniako anao,
fa eo anatrehako mandrakariva ny soronao dorana.
       9Tsy haka izay ombalahy ao an-tranonao aho,
na izay osilahy ao am-balanao.
       10Fa ahy avokoa ny biby any an'ala,
mbamin'ny biby eny an-tendrombohitra, an'arivony.
       11Fantatro daholo ny voromanidina eny an-tendrombohitra,
ary eo am-pelatanako izay mihetsiketsika rehetra eny an-tsaha.
       12Raha mba noana aho, tsy hilaza aminao akory,
fa ahy avokoa izao tontolo izao sy izay ao aminy.
       13Moa mihinana izay nofon'ombalahy va aho?
Moa misotro izay ran'osilahy va aho?
       14Ny fisaorana no atero ho sorona ho an'Andriamanitra,
ary efao amin'ny Avo indrindra ny voadinao.
       15Antsoy amin'ny andron'ny fahoriana aho,
dia hamonjy anao; ka hanome voninahitra ahy hianao.
       16Fa amin'ny ratsy fanahy kosa, dia hoy Andriamanitra:
Ahoana no mba anononanao ny lalàko,
sy anaovanao am-bava ny fanekeko,
       17izay hianao olona mankahala fifehezana,
sy manifika ny teniko any ivohonao?
       18Raha mahita mpangalatra hianao, dia vary lena hianao sy izy,
ary miombona amin'ny mpaka vadin'olona hianao.
       19Ny vavanao, alefanao hiteny ratsy,
ary ny lelanao manira fitaka.
       20Mipetraka hianao, dia miteny mamely ny rahalahinao,
sady manala baraka ny zanakalahin-dreninao.
       21Izany no nataonao, nefa nangina ihany aho,
ka dia noheverinao fa mitovy aminao aho,
kanjo indro aho hananatra anao, sy hanampatra izany rehetra izany eo imasonao.
       22Koa mitandrema ary, hianareo manadino an'Andriamanitra,
fandrao ataoko potika, ka tsy hisy hamonjy.
       23Izay manatitra ny fisaorana ho sorona no manome voninahitra ahy;
ary izay mandamina ny làlany
no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra. >