Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 57
Fangatahana fiarovana amin'ny fahavalo.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran'i Davida, fony izy nenjehin'i Saola, niery tao amin'ny zohy.
       2Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko,
fa ao aminao no itadiavan'ny fanahiko fiarovana,
amin'ny aloky ny elatrao no iafenako,
mandra-pahalasan'ny loza.
       3Mitaraina amin'Andriamanitra Avo indrindra aho,
ilay Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra ho ahy.
       4Haniraka famonjena avy any an-danitra ho ahy koa izy;
- fanalam-baraka no atolotry ny mpanenjika ahy! - Selà.
Haniraka ny hatsaram-pony amam-pahamarinany Andriamanitra.
       5Mandry eo afovoan'ny liona aho,
dia ao afovoan'ny olona miloak'afo,
izay manana lefona aman-jana-tsipìka, ho solon'ny nify;
ary sabatra maranitra no lelany!
       6Misandrata any ambonin'ny lanitra hianao, Andriamanitra ô!
Hamirapiratra ambonin'ny tany rehetra anie ny voninahitrao!
       7Namela-pandrika teo alohan'ny diako izy;
efa nitanondrika sahady ny fanahiko;
efa nihady lavaka teo anoloako izy:
ny tenany ihany no latsaka tao! - Selà.
       8Tafaorina mafy ny foko, ry Andriamanitra, tafaorina mafy ny foko;
hihira aho ary hampanakoako zava-maneno an-kafaliana.
       9Mifohaza hianao, ry voninahitro!
Mifohaza hianareo, ry valihako amana harpako!
Hampifoha ny maraina aho!
       10Hidera anao eo amin'ny vahoaka aho, ry Tompo,
hankalaza anao eo amin'ny firenena aho.
       11Fa mahatakatra ny lanitra ny tsy fivadihanao,
ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao.
       12Misandratra any ambonin'ny lanitra hianao, ry Andriamanitra,
hamirapiratra ambonin'ny tany rehetra anie ny voninahitrao! >