Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 60
Fivavahana rahefa resy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny Lisin'ny vavolombelona. Hira nataon'i Davida, hampianarina.
       2Fony izy niady tamin'ny Siriana any Mesopotamia sy ny Siriana any Sobà; sy tamin'ny niverenan'i Joaba avy namely ny Edomita, tao amin'ny lohasahan-tSira, ka nahafatesany roa arivo sy iray alin-dahy.
       3Ry Andriamanitra ô, nanary anay hianao, nampihahaka anay,
efa tezitra hianao: ataovy mahita fitia aminao indray izahay.
       4Efa nampihorohoro ny tany hianao, nandrotika azy,
dia amboary ny banga aminy fa mihozongozona izy.
       5Nasianao fizahan-toetra sarotra ny vahoakanao,
nampisotroinao divay mahafanina izahay.
       6Kanefa nomenao faneva ireo matahotra anao,
hitsanganan'io noho ny fahamarinanao. - Selà.
       7Mba hahafahan'ny malalanao
dia vonjeo amin'ny tànanao ankavanana ary henoy ny hatako.
       8Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe: Hientan-kafaliana aho!
Hanana an'i Sikema ho anjarako aho, horefesiko ny lohasahan'i Sokota.
       9Ahy Galaada, ahy Manase.
Fiadiana aron'ny lohako Efraima
ary tehim-panjakako Jodà.
       10Tavin-drano fandroako Moaba;
anipazako ny kapako Edoma;
Mihobia ny voninahitro, ry tanin'i Filistina!
       11Iza no hitondra ahy ho any amin'ny tanàna mimanda?
Iza no hitarika ahy ho any Edoma?
       12Tsy hianao izay efa nanary ahy va, ry Andriamanitra,
hianao, ry Andriamanitra izay efa tsy niara-nivoaka tamin'ny tafikay intsony.
       13Vonjeo amin'ny mpampahory anay izahay!
Fa zava-poana ny famonjena avy amin'ny olombelona.
       14Raha omban'Andriamanitra isika dia herim-po no hasehontsika;
hanorotoro ny fahavalontsika izy. >