Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 66
Hira fisaorana, aorian'ny fandresena lehibe.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Fihirana. Salamo.
       2Manaova hobin-kafaliana mankamin'Andriamanitra, ry tany rehetra;
hirao ny voninahitry ny anarany,
ataovy manetriketrika ny fankalazana azy.
       3Lazao amin'Andriamanitra hoe: Endrey, mahatahotra ny asanao!
Mikoy anao ny fahavalonao, noho ny fahefanao tsitoha.
       4Ny tany rehetra anie hiankohoka eo anatrehanao,
hihira ho an'ny voninahitrao, hankalaza ny anaranao!
       5Avia ka banjino ny asan'Andriamanitra!
Fa mahatahotra ny hevitra kasainy amin'ny zanak'olombelona.
       6Nampodiny ho tany maina ny ranomasina,
ka nandeha an-tongotra namaky ny ony ny olona,
dia nifaly taminy izahay.
       7Manjaka mandrakizay amin'ny fahefany izy;
mitsinjo ny firenena ny masony;
aoka tsy hanandra-tena ny mpikomy. SelĂ .
       8Misaora an'Andriamanitra, ry vahoaka,
ataovy manakoako ny fiderana azy.
       9Nitahiry ny fanahintsika amin'ny fiainana izy
ary tsy namela ny tongotsika hangozohozo.
       10Fa hianao, ry Andriamanitra, efa nizaha toetra anay;
nandatsaka anay tamin'ny memy toy ny volafotsy;
       11nampiditra anay tamin'ny fandrika harato;
nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay.
       12Nampandeha olona hanosy ny lohanay;
namaky ny afo sy ny rano izahay;
kanjo nesorinao tamin'izany izahay, dia nototofanao soa.
       13Tonga ato an-tranonao mitondra sorona dorana aho,
hanefa aminao ny voadiko,
       14izay efa notononin'ny molotro,
sy naloaky ny vavako, fony aho azom-pahoriana.
       15Avia, mihainoa fa holazaiko aminareo,
hianareo rehetra matahotra an'Andriamanitra,
izay nataony ho an'ny fanahiko.
       16Avia, mihainoa fa holazaiko aminareo,
hianareo rehetra matahotra an'Andriamanitra,
izay nataony ho an'ny fanahiko.
       17Niloa-bava nitaraina taminy aho,
ary teo ambony lelako ny fiderana azy.
       18Raha nahita ota tao am-poko aho,
dia tsy ho nihaino ahy ny Tompo.
       19Nefa efa nohenoin'Andriamanitra aho,
efa nihaino tsara ny feon'ny fivavahako izy.
       20Isaorana anie Andriamanitra,
izay tsy nandĂ  ny fivavahako,
na nanaisotra ny fahasoavany tamiko! >