Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 68
Hira fandresena, fankalazana ny fitondran'Andriamanitra an'Israely sy ny hatsaram-pony aminy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Salamon'i Davida. Fihirana.
       2Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony,
ary handositra ny tavany, ireo mankahala azy.
       3Tahaka ny fisavan'ny setroka, no andringano an'ireny;
tahaka ny fiempon'ny savoka eo amin'ny afo
no aoka hahalevona ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra.
       4Fa ny marina kosa aoka hifaly sy hiravoravo eo anatrehan'Andriamanitra,
aoka hientan-kafaliana izy ireo!
       5Mihirà ho an'Andriamanitra, mankalazà ny anarany!
Misavà lalana ho an'ilay tamy mamaky ny tany lemaka!
Iaveh no anarany, mifalia eo anatrehany!
       6Rain'ny kamboty, mpitsara ny mpitondra-tena izy,
Andriamanitra eo amin'ny fonenany masina.
       7Ireo nilaozana, dia omen'Andriamanitra trano;
manafaka ny voababo sy mamerina azy eo amin'ny fiadanana izy;
ny mpiodina ihany no tavela eo amin'ny efitra mahamay.
       8Ry Andriamanitra ô, raha nandeha teo alohan'ny vahoakanao hianao,
ka nandroso teo amin'ny efitra, - Selà.
       9dia nihozongozona ny tany,
nitsonika teo anatrehan'Andriamanitra hatramin'ny lanitra aza.
Sinaia aza nihararetra teo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitr'Israely.
       10Ry Andriamanitra ô, nandrotsaka oram-pahasoavana hianao;
trotraka ny lovanao, dia nomenao aina indray.
       11Nandefa biby hianao, ka nirotsaka tao izy ireo.
Noho ny hatsaram-ponao dia nanomananao hanina ny ory.
       12Nampandre ny teniny ny Tompo;
antokom-behivavy maro no milaza ny fandresena.
       13Mandositra, mandositra, ireo mpanjakan'ny tafika,
ary mizara ny babo kosa ilay vehivavy mitoetra an-trano.
       14Raha nandry teo amin'ny valan'ondry hianareo;
rakotra volafotsy ny ela-boromailala
ary namirapiratra toy ny famirapiratry ny volamena ny volony.
       15Nony nahelin'ny Tsitoha ny mpanjaka ao amin'ny tany,
dia latsaka tao Selmona ny oram-panala.
       16Ry tendrombohitr'Andriamanitra, ry tendrombohitr'i Basàna,
       17ry tendrombohitra avo tampona, ahoana no ijerenareo amim-pialonana?
Eny, hitoetra ao mandrakizay Iaveh.
       18Ilay kalesin'Andriamanitra dia ireo an'arivony, an'arivony;
Avy any Sinaia ho ao amin'ny fitoerany masina ny Tompo.
       19Miakatra amin'ny avo, mitondra ny babo betsaka hianao;
mandray ny fanatitra avy amin'ny olona hianao.
Ny mpiodina avy no honina eo akaikin'ny Tompo Andriamanitra.
       20Isaorana anie ny Tompo;
mitondra ny entantsika isan'andro izy;
Andriamanitra mamonjy antsika izy. - Selà.
       21Andriamanitra no Andriamanitry ny famonjena ho antsika;
Iaveh Tompo dia mahafaka amin'ny fahafatesana.
       22Eny, Andriamanitra hanorotoro ny loha'ny fahavalony,
dia ny handrina be volon'izay mandeha amin'ny haratsiana.
       23Ny Tompo nilaza hoe: Hampodiko avy any Basàna ireny,
hampodiko avy any ambany ranomasina ireny,
       24mba hanobohanao ny tongotrao ao anatin'ny ra,
sy hananan'ireo lelan'ny alikanao anjara, amin'ny fahavalo.
       25Hitan'ny olona ny dianao, ry Andriamanitro,
dia ny dian'ny Andriamanitro, ny Mpanjakako, ho ao amin'ny fitoerana masina.
       26Ny mpihira no eo aloha, ny mpitendry zava-maneno no manarakaraka.
Ireo zazavavy mively ampongatapaka no eo afovoany.
       27Misaora an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana,
Misaora ny Tompo hianareo izay avy amin'ny loharanon'Israely.
       28Indro Benjamina ilay kely indrindra, izay manapaka azy ireo;
ny andriandahin'i Jodà mbamin'ny antokon'izy ireo;
ny andriandahin'i Zabolona, ny andriandahin'i Neftalì.
       29Mandidia ny fahefanao, ry Andriamanitra,
hamafiso izay nataonao ho anay, ry Andriamanitra!
       30Ao amin'ny fitoerana masina, ao an-tampon'i Jerosalema,
no hanoloran'ny mpanjaka fanatitra ho anao.
       31Rahony ny biby any anaty bararata,
ny andian'ombalahy aman-janak'ombin'ny vahoaka,
mba hiankohoka mitondra anja-bolafotsy.
Aparitaho ireo firenena tia ady!
       32Aoka ho tonga avy any Ejipta ny tremalahy,
aoka hidodododo hanandra-tànana amin'Andriamanitra Etiopia.
       33Mihirà ho an'Andriamanitra hianareo, fanjakana eto an-tany,
mankalazà ny Tompo hianareo! - Selà.
       34Mihirà ho an'ilay lanjaina ao ambonin'ny lanitra, ny lanitra fahagola.
Indro izy, mampandre ny feony, feo mahery!
       35Maneke ny fahefan'Andriamanitra!
Ny fiandrianany ao amin'Israely,
ny fahefany eny amin'ny rahona.
       36Mahatahotra hianao, ry Andriamanitra, eo amin'ny fitoeranao masina!
Manome hery aman-pahefana ny vahoakany, ny Andriamanitr'Israely.
Isaorana anie Andriamanitra! >