Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 69
Enjehina noho ny amin'Andriamanitra ny marina ka mangataka amin'Andriamanitra, sy manome toky hidera azy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny lisy. Nataon'i Davida.
       2Vonjeo aho, ry Andriamanitra,
Fa tafahatra amin'ny aiko ny rano!
       3Tafalentika amin'ny fotaka mandrevo aho,
ka tsy misy hamaharan'ny tongotro.
Tafatsoboka anaty hantsan-drano aho,
ary efa difotry ny onjan-drano.
       4Sasatry ny mitaraina aho; maimay ny tendako;
valaka eo amin'ny fiandrasana an'Andriamanitro, ny masoko.
       5Fa maro noho ny volon-dohako, ry zareo mankahala ahy, tsy ahoan-tsy ahoana;
mahery ry zareo mitady hahavery ahy,
izay mitsangan-ko fahavaloko tsy amin'ny antony.
Izay tsy nalaiko tsy maintsy averiko.
       6Ry Andriamanitra ô, fantatrao ny hadalako;
ary tsy miafina aminao ny hadisoako.
       7Aoka tsy ho menatra noho ny amiko, izay manantena anao,
ry Tompo, Iavehn'ny tafika!
Aoka tsy hangaihay noho ny amiko, izay mitady anao,
ry Andriamanitr'Israely!
       8Fa noho ny aminao no itondrako latsa,
sy mahasafo-kenatra ny tavako.
       9Zary vahiny eo amin'ny rahalahiko aho,
ary olon-tsy fantatra eo amin'ny zanak'ineny.
       10Fa ny zotom-po amin'ny tranonao mandritra aina ahy;
ary ny fanaratsian'ireo manevateva anao, mianjera amiko.
       11Mitomany sy mifady hanina aho,
ka tonga fandatsan'ny olona, noho izany.
       12Lamba malailay no ataoko fitafy,
dia zary fanarabin'izy ireo aho.
       13Izay mipetraka eo am-bavahady, miresaka ahy;
ary ny mpisotro fisotro mahery, manao an-kira ahy.
       14Fa izaho kosa, ry Iaveh, mivavaka aminao,
ka amin'ny andro mety, ry Andriamanitra,
noho ny hatsaram-ponao lehibe,
ekeo ny fangatahako araka ny hamarinan'ny famonjenao.
       15Esory amin'ny fotaka aho, ka tsy ho tafalentika ao intsony;
aoka ho afaka amin'ny fahavaloko sy amin'ny rano lalina aho.
       16Aoka ny onjan-drano tsy hanafotra ahy intsony,
ny hantsana tsy hitelina ahy;
ny fasana tsy hikatona amiko.
       17Valio vavaka aho, ry Iaveh, fa antra ny hatsaram-ponao,
mitodiha aty amiko, amin'ny famindram-ponao lehibe,
       18ary aza manafina ny tavanao amin'ny mpanomponao;
fa azom-pahoriana aho, ka malakia mihaino ahy.
       19Hatony ny fanahiko, afaho izy;
vonjeo aho noho ny fahavaloko.
       20Fantatrao ny latsa mahazo ahy,
ny fahamenarako sy fahafaham-barakako;
eo anatrehanao daholo ny mpanenjika ahy.
       21Torotoron'ny latsa ny foko, ka marary aho,
miandry horaka, fa tsy nisy;
ary mpanony, fa tsy nahita iray akory.
       22Ahitra mangidy no omeny hohaniko;
vinaingitra no ampisotroiny ahy mangetaheta.
       23Aoka kosa ny latabany ho fandrika ho azy ireo,
ho tonta ao afovoan'ny fandriany fahizay.
       24Aoka hihamaizina tsy mahita intsony ny masony;
ampangozohozoy mandrakizay ny valahany.
       25Atosahy aminy ny hatezeranao;
ary hihatra aminy anie ny fahaviniranao mirehitra!
       26Aoka ho foana ny fonenany,
ary tsy hisy mpitoetra intsony ao an-dainy.
       27Fa manenjika izay kapohinao izy;
mitantara ny fijalian'izay tsindroninao izy.
       28Ataovy miampy heloka ny helony;
ary aoka tsy hanana anjara amin'ny fahamarinanao izy.
       29Aoka hovonoina eo amin'ny bokin'ny fiainana izy ireo;
ary tsy ho voasoratra miaraka amin'ny marina izy.
       30Izaho kosa dia ory sy mijaly;
hanarina ahy anie ny famonjenao, ry Andriamanitra!
       31Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihirana aho;
hanandratra azy amin'ny fisaorana.
       32Fa hankasitrahan'ny Tompo mihoatra noho ny ombalahy izany,
mihoatra noho ny vantotr'ombalahy manan-tandroka sy kitro.
       33Rehefa mahita izany ny mahantra dia hifaly;
ary ho velom-bolo koa ny fonareo mitady an'Andriamanitra.
       34Fa mihaino ny mahantra Iaveh,
ary tsy manamavo ny olony voababo.
       35Aoka hidera azy ny tany aman-danitra,
mbamin'ny ranomasina sy izay rehetra mihetsiketsika ao anatiny!
       36Fa hamonjy an'i Siona Andriamanitra sady hanangana ny tanànan'i Jodà,
dia hitoetra ao ny olona sady hitsangan-ko tompony;
       37hahazo azy ho lovany ny taranaky ny mpanompony,
ary hanana ny fonenany ao izay tia ny anarany. >