Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 7
Fiantsoana an'Andriamanitra hiaro ny tsy manan-tsiny, sy hanameloka ny ratsy fanahy.

       1Hira firehetan'i Davida nohirainy tamin'ny Tompo, noho ny tenin'i Kosa Benjamita.
       2Iaveh Andriamanitro ô, hianao no itokiako;
vonjeo amin'izay rehetra manenjika ahy aho, ka afaho;
       3fandrao aho dia viravirainy toy ny fanaon'ny liona,
fandrao harapany ny rembiny, tsy misy hanafaka.
       4Iaveh Andriamanitra oô raha nanao izany aho,
raha misy heloka eto an-tànako,
       5raha mamaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho;
raha nandroba izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana aho,
       6dia aoka hanenjika ahy ny fahavaloko, ka hahatratra ahy;
aoka hohitsahiny amin'ny tany ny aiko;
aoka hoseny amin'ny vovoka ny voninahitro;
       7Iaveh ô, mitsangàna amin'ny fahatezeranao;
mirohota hamely ny fisamontotry ny fahavaloko;
mifohaza hamonjy ahy, fa hianao no mamoaka fitsarana marina.
       8Aoka hanodidina anao ny fivorian'ny firenena!
dia misandrata eo amboniny hianao amin'izay, ka miakara indray any amin'ny avo.
       9Iaveh no mitsara ny firenena:
tsarao aho, ry Iaveh,
araka ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny.
       10Farano ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy,
ary hamafiso kosa ny marina, hianao izay mamantatra ny fo sy ny kibo, ry Andriamanitra marina ô!
       11Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra,
izay mamonjy ny olona mahitsy fo.
       12Mpitsara marina Andriamanitra;
mampandre ny fandrahonany isan'andro ny Tsitoha.
       13Tokoa fa manasa ny sabany indray izy,
manenjana ny tsipìkany, dia mikendry.
       14Alefany amin'ireo ny longiny mahafaty,
ataony mahamay ny zana-tsipìkany.
       15Indro ny ratsy fanahy mihetsi-jaza hiteraka faharatsiana,
fampahoriana no torontoronina ao aminy, ary lainga no aterany.
       16Mandoaka lavaka izy, mihady azy
ary izy no latsaka amin'ny hantsana nomaniny.
       17Mitsingerina eo an-dohany ny haratsiany,
ary miverina eo an-tampon-kandriny ny fanaovany an-keriny.
       18Hidera an'ny Tompo noho ny fahamarinany aho,
sy hihira ny anaran'ny Tompo, ilay Avo indrindra. >