Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 71
Vavaka raha misy mpanenjika.

       1Hianao ry Iaveh, no nataoko fialofako,
aoka tsy ho menatra na oviana na oviana aho!
       2Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, ka afaho!
Atongilàno amiko ny sofinao, ka vonjeo aho!
       3Aoka hianao ho vatolampy tsy azo hanihina, ho ahy,
izay ho azoko handosirana mandrakariva.
Efa nandidy ny hamonjy ahy hianao,
fa hianao no vatolampiko sy trano mimandako.
       4Ry Andriamanitro ô, afaho aho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy,
amin'ny tànan'ny olon-tsy marina sy masiaka.
       5Fa hianao no fanantenako, ry Tompo Iaveh,
hianao no ipetrahan'ny fitokiako hatramin'ny fahatanorako!
       6Hianao no iankinako hatramin'ny aho fony vao teraka;
hianao izay mamoaka ahy avy any ambohoka;
ka anao ny fiderako mandrakizay!
       7Tonga toa zava-mahagaga aho eo imason'ny vahoaka,
kanjo hianao no fiarovana mafy ho ahy.
       8Ho feno fiderana anao anie ny vavako,
hankalaza ny hasoavanao isan'andro anie izy.
       9Aza arianao aho amin'ny andron'ny fahanterako;
ary aza ilaozana rehefa mihena ny heriko.
       10Fa miray tetika hamely ahy ny fahavaloko,
ary miara-mioko, izay mikendry ny aiko,
       11manao hoe: Efa nafoin'Andriamanitra izy! Enjeho,
sambory, fa tsy misy izay hiaro azy!
       12Ry Andriamanitra ô, aza manalavitra ahy;
ry Andriamanitro, faingàna hamonjy ahy!
       13Aoka ho menatra sy ho levona,
izay mitady ny aiko!
Aoka ho safo-kenatra amam-pahafaham-baraka,
izay mitady hahavery ahy.
       14Fa izaho dia hanantena mandrakariva,
ary mbola hampitomboiko indray ireo fiderana anao rehetra.
       15Ny vavako hitory ny fahamarinanao,
mbamin'ny fanambinanao tontolo andro;
fa tsy hitako izay isan'izany.
       16Hilaza ny asanao lehibe aho, ry Tompo Iaveh ô,
hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny anao irery.
       17Ry Andriamanitra, nampianarinao hatry ny fony mbola tanora aho,
ary mitory ny fahagaganao, mandrak'ankehitriny!
       18Mandra-pahatongako ho antitra sy fotsy volo,
aza ilaozanao aho Andriamanitra,
mba hampahafantarako ny herinao amin'ny taranaka ankehitriny,
ary ny fahefanao amin'ny taranaka ho avy.
       19Mahatakatra ny lanitra ny fahamarinanao, ry Andriamanitra,
hianao izay mahefa ny zava-dehibe!
- Iza no tahaka anao, ry Andriamanitra? -
       20hianao izay efa nampihatra fizahan-toetra betsaka sy mahatsiravina.
Nefa mbola hamelona anay indray hianao,
ka hampiakatra anay avy amin'ny hantsan'ny tany.
       21Hasandratrao indray ny voninahitro,
ary hampionona ahy indray hianao.
       22Dia hoderaiko amin'ny feom-baliha,
hohiraiko ny fahamarinanao, ry Andriamanitro ô!
hankalaza anao amin'ny harpa aho, ry Masin'Israely!
       23Ka amin'ny hihirako ho anao, dia eo amin'ny molotro ny firavoravoana,
sy ho ao amin'ny fanahiko izay novonjenao.
       24Ary hitory ny fahamarinanao isan'andro ny lelako;
fa ho safo-kenatra amam-pahafaham-baraka kosa izay mitady fahaverezana ho ahy. >