Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 74
Aoka hangoraka ny vahoakany sy ny tempoliny, Andriamanitra.

       1Fihirana nataon'i Asafa.

Ry Andriamanitra ô, nahoana no dia nanary anay mandrakizay hianao?
sy mirehitra amin'ny ondry ao amin'ny tanim-bilonao ny hatezeranao?
       2Tsarovy ny vahoakanao izay azonao tamin'ny andro fahataloha,
navotanao ho foko lovanao!
Tsarovy ny tendrombohitra Siona nataonao fonenanao.
       3Ny dianao tariho ho eo amin'ireo korontan-javatra tsy azo amboarina;
simban'ny fahavalo avokoa izay teo amin'ny fitoerana masina.
       4Nanerona teo amin'ny kianjanao masina, ny mpanohitra anao;
nanangana ny fanevany ho faneva izy.
       5Ny fijery azy, toy ny mpikapa hazo,
manainga famaky ao amin'ny ala mikitroka!
       6Ary ankehitriny, ny rafitra misokitra rehetra,
dia nomontsaniny avokoa nasiany ny famaky sy ny kanonta.
       7Nodorany tamin'ny afo ny fitoeranao masina,
nazerany sy notevatevainy ny fonenan'ny anaranao.
       8Hoy izy anakampony: Ravaontsika avokoa izy ireo!
Nodorany daholo ny fitoerana masina amin'ny tany.
       9Ny famantaranay, tsy hitanay intsony!
ny mpaminany, tsy misy intsony;
ary tsy misy aminay mahalala mandra-pahoviana no...
       10Mandra-pahoviana, ry Andriamanitra, no haniratsiran'ny mpampahory,
sy hanevatevan'ny fahavalo tsy an-kijanona ny anaranao?
       11Nahoana no avonkinao ny tànanao, ny tànanao ankavanana?
Avoahy avy ao an-tratranao izy, dia aringano ireny!
       12Andriamanitra anefa no mpanjakako, hatry ny fahataloha;
izy izay efa nanao famonjena betsaka tety ambonin'ny tany.
       13Hianao no nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao,
nanorotoro ny lohan'ireo biby goavam-be tao anaty rano.
       14Hianao no namakivaky ny lohan'i Leviatana
dia nanome azy hohanin'ny vahoaka any an'efitra.
       15Hianao no nampiboiboika ny loharano aman-dranon-driaka,
hianao no nahatankina ny ony tsy mety ritra.
       16Anao ny andro, anao ny alina;
hianao no nahary ny masoandro amam-bolana.
       17Hianao no nametra ny faritra rehetra amin'ny tany;
hianao no nanorina ny ririnina amam-pahavaratra.
       18Tsarovy fa maniratsira an'ny Tompo ny fahavalo;
miteny ratsy ny anaranao ny vahoaka adala!
       19Aza atolotra ny biby, ny ain'ny domohinanao,
aza hadinoina mandrakizay ny ain'ny olo-mahantranao.
       20Hevero tsara ny fanekenao! fa izao zoron-tany rehetra izao
feno fandrian-dompy avokoa.
       21Aoka tsy hiverina amin-kenatra, ny tra-pahoriana!
aoka ho afaka hidera ny anaranao, ny ory sy mahantra!
       22Mitsangàna hianao, ry Andriamanitra, iandraiketo ny adinao;
tsarovy ny faniratsiran'ny adala anao isan'andro.
       23Aza hadinoina ny akoralavan'ny mpandrafy anao;
ny reharehan'ireo mankahala anao mitombo mandrakariva! >