Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 80
Vavaka ho an'ny voababo - Hamindra fo amin'ny voababony tratry ny fandrobana anie Andriamanitra.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny Lisin'ny vavolombelona. Salamon'i Asafa.
       2Ry mpiandry an'Israely ô, mihainoa!
hianao izay mitondra an'i Josefa toy ny andian'ondry,
hianao izay mipetraka eo amin'ny Kerobima, misehoa amin'ny voninahitrao.
       3Eo anoloan'i Efraima, Benjamina, Manase,
fohazy ny herinao,
ka avia hamonjy anay.
       4Ry Andriamanitra ô, ampodio izahay amin'ny toetra taloha;
ampamirapirato ny tavanao, dia ho voavonjy izahay.
       5Ry Iaveh Andriamanitry ny tafika,
mandra-pahoviana no mbola ho tezitra amin'ny fivavahan'ny vahoakanao hianao?
       6Efa novelominao tamin'ny mofon-dranomaso izy,
ary efa nampisotroinao ranomaso havozona.
       7Efa nataonao ho fifandiran'ireo mifanila toerana aminay izahay;
ka efa ihomehezan'ny fahavalonay izahay.
       8Ry Andriamanitry ny tafika o, ampodio amin'ny toetra taloha izahay,
ampamirapirato ny tavanao, dia ho voavonjy izahay.
       9Misy voaloboka nongotanao tany Ejipta;
nandroaka ny firenena hianao, hambolenao azy.
       10Nataonao malalaka ny fitoerana eo anoloany,
dia namaka lalina sy nameno ny tany izy.
       11Ka nanarona ny tendrombohitra ny alokalony,
nanarona ny sederan'Andriamanitra ny sampany;
       12nisandrahaka hatrany amin'ny Ranomasina ny rantsany,
ary hatrany amin'ny Ony ny sakeliny.
       13Nahoana no dia noravanao ny fefiny,
ka izay mandalo rehetra, manimba azy avokoa?
       14Ny lambo avy any an'ala mandrapaka azy;
ary ny biby any an-tsaha manao azy ho fihinany.
       15Ry Andriamanitry ny tafika, miverena,
mitsinjova eny an-danitra, ary jereo,
ka diniho ity voaloboka!
       16Arovy izay nambolen'ny tànanao ankavanana,
sy ny zanaka izay nofidinao ho anao!...
       17Main'ny afo izy, sady voakapa;
levona avokoa izay handrinin'ny tavanao.
       18Aoka ny tànanao ho amin'ny olon'ny tànanao ankavanana,
amin'ny zanaky ny olona nofidinao ho anao.
       19Dia tsy hanohitra anao intsony izahay;
velomy indray izahay, dia hiantso ny anaranao.
       20Ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, ampodio amin'ny toetranay taloha izahay,
ampamirapirato aminay ny tavanao, dia ho voavonjy izahay. >