Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 83
Fangatahana an'Iaveh, hanao ireo fahagagana nataony fahiny indray, hamonjeny an'i Jodà asian'ny firenena maro.

       1Fihirana. Salamon'i Asafa.
       2Ry Andriamanitra 6ocirc;, aza dia mijanom-potsiny;
aza mangina na mitsahatra, ry Andriamanitra!
       3Fa indreo mikofokofoka amim-pitabatabana ny fahavalonao,
misolanandrana ery izay mankahala anao.
       4Mamoron-tsaina hamandrihana ny vahoakanao izy,
miara-mioko hamely ny olona arovanao.
       5Andao, hoy izy, hofongorantsika eo amin'ny firenena izy ireo,
ka aoka tsy hotononina intsony ny anarana hoe Israely.
       6Miray fo avokoa izy rehetra mioko,
manao fanekena hanohitra anao izy,
       7dia ny lain'i Edoma sy ny Ismaelita,
Moaba sy ny Agareniana,
       8Gebala, Amona ary Amaleka,
ny Filistina mbamin'ny mponina any Tira;
       9Asora koa mikambana amin'izy ireo,
ka manampy ny taranak'i Lota. - Selà.
       10Ataovy tahaka an'i Madiana ireo,
tahaka an'i Sisara, mbamin'i Jabina teo amin'ny ranon'i Sisona.
       11Ripaka tao Andora izy,
ka tonga zeziky ny tany.
       12Ataovy tahaka an'i Oreba sy Zeba ny lehiben'izy ireo,
ary tahaka an'i Zebea sy Salmana ny andriandahy rehetra aminy.
       13Fa hoy izy: Aoka halaintsika ho antsika,
ireo fonenan'Andriamanitra!
       14Ry Andriamanitro ô, ataovy tahaka ny tadio ireo,
tahaka ny mololo entin'ny rivotra!
       15Tahaka ny afo mandevona ny ala,
tahaka ny lelafo mampirehitra ny tendrombohitra;
       16tahaka izany no anenjeho azy amin'ny tadionao;
ampitahory azy amin'ny tafio-drivotrao.
       17Safory henatra ny tavany,
mba hitadiavany ny anaranao, ry Iaveh!
       18Aoka izy ho menatra sy ho raiki-tahotra mandrakizay,
sy hangaihay ary ho azon'ny fandringanana.
       19Aoka ho fantany fa hianao - dia Iaveh no anaranao, -
hianao ihany no ilay Avo indrindra ambonin'ny tany rehetra! >