Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 86
Ry Andriamanitra Avo Indrindra ô, avia hamonjy ny mpanomponao - Hianao anie no hitari-dàlana azy, sy hanafaka azy amin'ny fahavalony.

       1Vavak'i Davida.

Mandrenesa, ry Iaveh, ekeo vavaka aho,
fa ory sy mahantra aho.
       2Arovy ny fanahiko, fa tia vavaka aho,
vonjeo ny mpanomponao, ry Andriamanitra ô;
fa hianao no ametrahany ny fitokiany!
       3Mamindra fo amiko, Tompo ô,
fa mitaraina aminao, manontolo andro, aho!
       4Ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao,
fa any aminao, Tompo, no anondrotako ny fanahiko.
       5Satria tsara fo sy miantra hianao, Tompo,
ary feno indrafo ho an'izay rehetra miantso anao.
       6Ry Iaveh, atongilano ny sofinao amin'ny fivavahako,
henoy tsara ny feon'ny fitarainako.
       7Miantso anao amin'ny andron'ny fahoriako, aho,
ka hamaly vavaka ahy, hianao.
       8Tsy misy toa anao eo amin'ireo andriamanitra,
tsy misy mahatahaka ny asanao, ry Tompo.
       9Ho avy ny firenena rehetra nataonao, hiankohoka eo anatrehanao, Tompo,
ka hanome voninahitra ny anaranao.
       10Fa lehibe sy mahavita fahagagana hianao,
hianao irery no Andriamanitra.
       11Ampianaro ny làlanao aho, ry Iaveh;
fa te-handeha amin'ny fahitsiana!
Araiketo amin'ny fahatahorana anao ny foko.
       12Hidera anao amin'ny foko rehetra aho, ry Tompo Andriamanitro ô,
ary hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay.
       13Fa lehibe ny hatsaram-ponao amiko,
notsoahanao tany amin'ny seoly ny fanahiko.
       14Andriamanitra ô, mitsangan-kamely ahy ny mpiavonavona,
mitady ny aiko ny antokon'olona mpanao an-keriny,
ka tsy asiany raharaha akory hianao.
       15Fa hianao kosa, Tompo ô, dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra,
mahari-po sy be indrafo amam-pahamarinana.
       16Mitodiha aty amiko, ka amindrao fo aho;
omeo ny herinao ny mpanomponao;
ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao.
       17Aharihario ny indrafonao amiko,
ka hahita izany ny fahavaloko, dia ho menatra!
Fa hianao, ry Iaveh, no mamonjy sy mampionona ahy. >