Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 9, 1-4,17-19,10
Ny nanosoran'i Samoela an'i Saola ho mpanjaka.

       1Nisy lehilahy anankiray avy amin'i Benjamina atao hoe Kisy, zanak'i Abiela, zanak'i Serora, zanak'i Bekorata, zanak'i Afià, zanaky ny Benjamita anankiray; lehilahy mahery fo izy io. 2Nanan-janaka lahy anankiray atao hoe Saola izy, izay sady mbola tanora no tsara tarehy; tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely rehetra, ary nanatombo ny lohany izy amin'ny halavany noho ny olona rehetra.
       3Ary nania ny ampondravavin'i Kisy, rain'i Saola, ka hoy Kisy tamin'i Saola zanany: Mangalà mpanompo anankiray hiaraka aminao dia mandehana mitady ny ampondra. 4Dia namaky ny tendrombohitr'i Efraima, ary namaky ny tany Salisa izy, nefa tsy nahita; novakiny koa ny tany Salima, fa tsy tany izy; namaky ny tanin'i Benjamina izy, fa tsy nahita. 10Dia hoy Saola tamin'ny mpanompony: Tsara ny hevitrao ka andao àry. Ka dia lasa izy ireo nankany amin'ny tanàna nisy ilay olon'Andriamanitra. 17Ka vao nahita an'i Saola Samoela dia hoy Iaveh taminy: Io no lehilahy voalazako taminao, izy no hanjaka amin'ny oloko.
       18Nanatona an'i Samoela tao am-pamatonan'ny vavahady Saola nanao hoe: Aza mahafady, mba atoroy ahy kely ny tranon'ny mpahita. 19Dia hoy Samoela tamin'i Saola: Izaho no ilay mpahita, miakara eo alohako ho any amin'ny fitoerana avo, fa hiara-mihinana amiko hianareo anio; rahampitso vao halefako handeha hianao, ary holazaiko aminao izay rehetra ao am-ponao. >