Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Sofonia

Sofonia toko 3
Fitsaran'Iaveh an'i Jerosalema - Helok'i Jerosalema sy ny lehibeny, tsy nahoany ny fananarana natao azy - Ho voasazy izy - Hankalazain'ny mpanompo sampy ny anaran'Iaveh - Fanadiovana sy fanandratana an'Israely.

       1Loza ho an'ilay miodina sy voaloto
dia ny tanàna fampahoriana!
       2Tsy nisy feo nohenoiny akory,
tsy nandray anatra izy,
tsy niankina tamin'ny Tompo,
tsy nanatona an'Andriamaniny.
       3Ao aminy, ny mpanapaka, liona mierona;
ny mpitsarany, amboadia hariva,
tsy mamela na inona na inona ho tra-maraina.
       4Ny mpaminaniny vavàna
sady olona mamitaka;
ny mpisorony mandoto ny zava-masina sy
mandika ny lalàna.
       5Marina Iaveh eo afovoany,
tsy misy tsy rariny ny ataony;
mamoaka ny fitsarany isa-maraina izy
mba hanome ny fahazavana, ary tsy diso amin'izany izy na oviana na oviana;
fa ny olona tsy tia vavaka tsy mahalala henatra!
       6Firenena maro no naringako,
ka rava ny tilikambony,
nataoko lao ny arabeny
ka tsy hisy mpandia intsony;
voarava ny tanànany
ka tsy misy olona intsony, tsy misy mponina na iray aza.
       7Hoy aho: Hatahotra ahy ahay hianao,
handray ny anatra;
dia tsy ho rava ny fonenany,
araka izay rehetra notapahako ny aminy.
Kanjo vao mainka nirotoroto izy ireo hanimba
ny asa rehetra ataony.
       8Koa andrasonareo aho, - teny marin'ny Tompo,
amin'ny andro hitsanganako haka babo!
Satria izao no didiko, dia ny hanangonako ny firenena,
hamoriako ny fanjakana,
hanidinako ny fahatezerako amin'izy ireo,
dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra.
Fa ny afon'ny fahasarotam-piaroko
no handevona ny tany rehetra.
       9Fa amin'izany ny firenena homeko molotra madio
hiantsoan'izy rehetra ny anaran'ny Tompo
sy hanompoany azy amim-piraisan-kina.
       10Avy any an-dafin'ny onin'i Etiopia
ireo mpivavaka amiko, ireo naeliko, hitondra ny fanatitra ho ahy.
       11Amin'izany andro izany tsy ho henatra ho anao intsony,
ny asanao rehetra izay nanotanao tamiko;
satria amin'izany hesoriko hiala eo aminao
ireo izay nifaly tamim-pireharehana;
ary hianao tsy hiavonavona intsony
eo an-tendrombohitro masina.
       12Havelako eo aminao
ny vahoaka ambany sy manetry tena anankiray
izay hatoky ny anaran'ny Tompo.
       13Ny sisa amin'Israely dia tsy hanao ny tsy marina,
na hilaza lainga,
ary tsy hahitana eo am-bavany intsony
izay lela mandainga.
Fa hihinana sy handry fahizay izy ireo,
ary tsy hisy olona hanaitaitra azy.
       14Mihobia, ry zanakavavin'i Siona!
manaova feo firavoravoana, ry Israely!
Mifalia sy mireharehà amin'ny fonao rehetra,
ry zanakavavin'i Jerosalema.
       15Fa ny fitsarana nanameloka anao nesorin'ny Tompo,
ny fahavalonao nentiny mihodivitra anao.
Iaveh, Mpanjakan'Israely, no eo aminao,
ka tsy hahita loza intsony hianao.
       16Amin'izany andro izany, izao no holazaina amin'i Jerosalema:
Aza matahotra, ry Siona,
ary aza miraviravy tànana!
       17Iaveh, Andriamanitrao no eo aminao,
mpamonjy mahery!
Ary izy haneho ny hafaliany lehibe noho ny aminao;
hangina izy amin'ny fitiavany;
noho ny aminao dia hisebiseby amin'ny hobin-kafaliana.
       18Hovoriko ireo latsaka am-pahoriana,
tsy mahita fety lehibe hankalazaina;
satria isan'ny anao ireny,
itambesaran'ny latsa.
       19Amin'izany andro izany hofaranako
ny amin'ny momba an'ireo rehetra mpampahory anao:
Hovonjeko ikala mandringa,
hangoniko ikala voaroaka,
ka hataoko be voninahitra sy malaza izy ireo,
any amin'ny tany rehetra nanakorana azy.
       20Amin'izany andro izany, hampodiko hianareo;
ary amin'ny andro hanangonako anareo,
hataoko malaza sy be voninahitra hianareo,
any amin'ny firenena rehetra eto an-tany,
rahefa hatsahatro ny fahavalonareo,
eo imasonareo, hoy Iaveh. >