Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Tantara

2 Tantara toko 36, 14-16,19-23,

       <14Ny lehiben'ny mpisorona rehetra mbamin'ny vahoaka koa nandroso nanao fahadisoana manaraka ny fahavetavetan'ny firenena, sy nandoto ny tranon'ny Tompo, izay efa nohamasininy, tao Jerosalema. 15Malaky sady matetika no nampitondra teny fananarana tany amin'izy ireo, Iaveh Andriamanitry ny razany, tamin'ny alalan'ny irany, fa nangoraka ny vahoakany sy ny fonenany izy. 16Kanjo niomehezan'izy ireo ny irak'Andriamanitra, notsiratsirainy ny teniny, ary novazivaziny ny mpaminaniny, mandra-pihatran'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny vahoakany tsy azo notohaina intsony. 19Nodorany ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandan'i Jerosalema, notselarany ny afo ny lapa rehetra teo, ary nosimbany ny fanaka saro-bidy rehetra. 20Nentin'i Nabokodonozora ho babo tany Babilona ny olona sisa tsy matin-tsabatra, ka tonga andevon'izy sy ny zanany ireny, mandra-panjakan'ny mpanjakan'i Persa. 21Izany no nahatanterahan'ny tenin'ny Tompo, tamin'ny vavan'i Jeremia: Mandra-pahazon'ny tany ny onitry ny sabatany, fa nitsahatra izy mandritra ny fotoana nahafoana azy, dia mandra-pahafenon'ny fitopolo taona.
       22Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Sirosa, mpanjakan'i Persa, dia namporisihin'ny Tompo, ny fanahin'i Sirosa mpanjakan'i Persa, mba hahatanteraka ny tenin'ny Tompo tamin'ny vavan'i Jeremia, ka nasainy natao kabary sy nolazaina an-tsoratra hiely eran'ny fanjakany izao teny izao: 23Izao no lazain'i Sirosa mpanjakan'i Persa: Efa nomen'ny Tompo Andriamanitry ny lanitra ahy ny fanjakana rehetra eto an-tany: ary efa nandidy ahy izy, hanao trano ho azy any Jerosalema. Koa iza avy moa aminareo no vahoakany? Homba azy anie Iaveh Andriamaniny ary aoka hiakatra izy... >