Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Tobia

Tobia toko 13
Hira fisaorana nataon'i Tobia rainy.

       1Dia nisoka-bava, nisaotra ny Tompo Tobia rainy ka nanao hoe:
Lehibe hianao, ry Tompo, ao amin'ny mandrakizay,
ary manenika ny taona rehetra ny fanjakanao.
       2Fa mamay hianao ary mamonjy;
mitondra ho any am-pasana hianao,
ary manatsoaka avy ao;
ary tsy misy olona afa-mitsoaka eo an-tananao.
       3Mankalaza ny Tompo, ry zanak'Israely,
ary midera azy eo anatrehan'ny firenena.
       4Fa nanely anareo ho eo amin'ny firenena tsy mahalala azy izy,
mba hitantaranareo ny asany mahagaga, sy hampahafantaranareo azy ireo
fa tsy misy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra afa-tsy izy ihany.
       5Nofaiziny isika noho ny tsy fahamarinantsika,
ary hovonjeny kosa, noho ny famindram-pony.
       6Diniho ange ny nitondrany antsika,
ka misaora azy amin-tahotra sy hovitra,
ary manomeza voninahitra ny Mpanjakan'ny taona rehetra amin'ny asanareo.
       7Raha izaho, dia tiako ny misaotra azy amin'ity tany mahababo ahy ity,
satria naharihariny amin'ny firenena meloka, ny voninahiny.
       8Koa mibebaha hianareo, ry mpanota, ary manaraha ny marina eo anatrehan'Andriamanitra,
amim-pitokiana fa hamindra fo aminareo izy.
       9Raha izaho, dia hifaly ao aminy amin'ny foko rehetra aho.
       10Misaora ny Tompo, hianareo rehetra izay vahoaka voafidy.
Manaova andro fifaliana, ary mihira fiderana azy.
       11Ry Jerosalema tanĂ nan'Andriamanitra,
nofaizin'ny Tompo hianao noho ny asan'ny tananao.
       12Omeo voninahitra ny Tompo amin'ny asa soanao, ary misaora ny Andriamanitry ny taona rehetra,
mba haoriny eo aminao indray ny fitoerany masina;
mba haveriny eo aminao indray ny babo rehetra,
dia hifaly amin'ny taona mandrakizay hianao.
       13Hamirapiratra amin'ny hazavana manjopiaka hianao,
ka hiankohoka eo anatrehanao ny firenena rehetra eto an-tany.
       14Ho tonga eo aminao ny firenena avy any an-tany lavitra,
hitondra fanatitra ka hitsaoka ny Tompo ao anaty mandanao,
sy hihevitra ny taninao ho fitoerana masina;
       15fa hiantso ilay Anarana lehibe eo afovoanao izy.
       16Ho voaozona izay manamavo anao,
ho voaheloka izay miteny ratsy anao,
ary hotahina izay hanangana anao.
       17Fa hianao kosa hifaly amin'ny zanakao,
satria hohasoavina avokoa izy, sady hiangona eo amin'ny Tompo.
       18Sambatra izay rehetra tia anao, sy mifaly amin'ny fiadananao.
       19Ry fanahiko, misaora ny Tompo,
satria nanafaka an'i Jerosalema tananany
tamin'ny fahoriany rehetra izy, ilay Tompo Andriamanitsika.
       20Ho sambatra tokoa aho, raha mba misy tamingako tavela,
hahita ny famirapiratan'i Jerosalema.
       21Fa harafitra amin'ny vato safira sy emeraoda ny vavahadin'i Jerosalema,
ary amin'ny vato sarobidy avokoa ny mandany rehetra manodidina azy.
       22Vato fotsy madio indrindra no hatao ngorodon'ny tokotaniny,
ary hohiraina eny an-dalambeny ny hoe :
Aleloia!
       23Isaorana anie ny Tompo, nanome izany voninahitra izany ho an'i Jerosalema,
Ary hanjaka eo aminy amin'ny taona mandrakizay anie Izy. Amena! >