Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Tobia

Tobia toko 6
Ilay hazandrano tao Tigra - Notoroan'ity anjely hevitra Tobia hanambady an'i Sarà zanakavavin-dRagoela.

       1Dia lasa Tobia, nanaraka azy ny alika; ary teo amin'ny ony Tigra no nijanonany voalohany. 2Nidina ndeha hanasa tongotra kosa izy ka inty nisy hazandrano makadiry, niantoraka handrapaka azy. 3Nivadika ny fon'i Tobia, ka niantso mafy izy nanao hoe: Iantsampazany aho, tompoko! 4Fa hoy ity anjely taminy: Raiso amin'ny sofiny io, ka tariho ho eo aminao. Dia nataony izany: notarihiny ho eny an-tanety ilay hazandrano, ka inty nihavatravatra teo an-tongony. 5Ary hoy ilay anjely taminy: Esory ny taovan'io hazandrano io, ka tahirizo ny fony sy ny aty aman'aferony, fa fanao fanafody tsara. 6Notoviny izany, dia natonony ny sasany amin'ny nofony, ka nentiny teo aminy eny an-dàlana, ary nasiany sira ny sisa, izay tsy maintsy hahavita azy ireo, mandra-pahatongany any Ragesa, tanànan'ny Meda. 7Fa nanontany an'ity anjely Tobia nanao hoe: Raha sitrakao, ry Azariasa rahalahiko, mba lazao ahy kely: manan-kery hahasitrana inona moa ireto zavatra avy amin'ny hazandrano nasainao tehiriziko ireto? 8Ka hoy ilay anjely namaly azy: Raha sombiny kely amin'ny fony no apetrakao eo ambony vain'afo, dia maharoaka ny demony isan-karazany amin-dehilahy na amim-behivavy, ny setroka avy amin'izay, ka tsy afa-manatona ireo intsony izy. 9Ary ny aferony kosa dia fanosotra ny maso voasarona fotsy matevina, ka mahasitrana azy.
       10Dia hoy Tobia taminy: Aiza no tianao hialantsika sasatra? 11Ary hoy ny anjely namaly azy: Eto misy lehilahy anankiray atao hoe: Ragoela, iray foko amam-pianakaviana aminao, manan-janakavavy anankiray atao hoe Sarà izy; ary tsy manan-janaka hafa, afa-tsy izay, na lahy na vavy. 12Tsy maintsy ho lasanao avokoa ny fananany rehetra ka tsy maintsy halainao ho vady izy. 13Ka angataho amin-drainy izy, fa homeny anao ho vadinao. 14Dia hoy ny navalin'i Tobia: Nandre lazan'olona aho, fa hoe: Fito lahy no efa nanam-bady azy izay, nefa maty avokoa; sady demony koa indray no lazain'olona tamiko ho namono an'ireo. 15Ka matahotra aho fandrao dia iharan'izany koa ny tenako, ary noho izaho lahitokan-dray aman-dreniko, sao dia mampidina ny fahanteran'izy ireo amin'alahelo any am-pasana. 16Ary hoy ny anjely Rafaela taminy: Mihainoa ahy, fa hatoroko anao izay ananan'ny demony fahefana. 17Dia izay miditra amin'ny fanambadiana, nefa mamoaka an'Andriamanitra hiala ao am-pony sy ao an-tsainy mba hanarana ny filan'ny nofony, toy ny soavaly ama-mole tsy manan-tsaina; ireny no ananan'ny demony fahefana. 18Fa hianao kosa, rahefa manam-bady azy, dia midira ao an-efi-trano, ary miaraha-mitoetra aminy amim-pahadiovana mandritra ny hateloana, ka aza mihevitra na inona na inona, afa-tsy ny fiaraha-mivavaka aminy. 19Amin'ny alina voalohany, ataovy amin'ny afo ny atin'ny hazandrano, dia handositra ny demony. 20Amin'ny alina faharoa, dia ho voaray ho isan'ny fikambanan'ny patriarka masina hianao. 21Amin'ny alina fahatelo dia horaisinao ny tso-drano nampanantenaina ny taranany hiterahanareo zanaka matanjaka. Rahefa afaka ny alina fahatelo dia raiso amim-pahatahorana ny Tompo razazavavy, ka aoka ny fanirian-janaka no hitarika anao fa tsy ny filan'ny nofo, mba hahazoanao ao amin'ny zanakao, ny tso-drano nampanantenaina ny taranak'i Abrahama. >