Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 3
Tononkira fahatelo - Tononkira fahaefatra

       1Teo am-pandriako aho, nony alina,
nitady ilay malalan'ny fanahiko;
nitady azy aho, fa tsy nahita...
       2Ka hoy aho anakampoko: Andeha hifoha aho hitetitety ny tanana,
ny lalambe sy ny kianja,
hitady ilay malalan'ny foko.
Dia nitady azy aho fa tsy nahita.
       3Tojo ahy ny mpiambina izay misafo ny tanana:
- Mba hitanareo va ilay malalan'ny foko? -
       4Vao tafahoatra an'ireo kely foana aho,
dia nahita an'ilay malalan'ny foko.
Nohazoniko izy, fa tsy navelako handeha,
mandra-pampiditro azy any an-tranon'i neny,
sy any amin'ny efi-tranon'ilay nahitako masoandro.
       5NY MPAMPAKATRA
Ry zanakavavin'i Jerosalema, izaho miangavy anareo indrindra,
noho ny gazela sy ny serfavavy eny an-tsaha,
aza fohazinareo, aza fohazinareo ny malalako,
raha tsy efa sitra-pony.
       6NY ANTOKOM-PIHIRA
Iza izato miakatra avy any an'efitra,
tahaka ny setroka mijoalajoala,
manitra mira aman'emboka,
mbamin'ny zava-manitra rehetra avy amin'ny mpandranto?
       7Iny eny, ny filanjan'i Salomona;
otronin-dehilahy mahery enimpolo,
avy eo amin'ireo lehilahy maherin'Israely;
       8samy mitan-tsabatra avokoa,
ary zatra ady.
Samy eny ambalahany avy, ny sabany,
hampisava ny fahatahorana amin'ny alina.
       9Nanao filanjana ho azy Salomona mpanjaka,
tamin'ny hazo avy any Libana.
       10Nataony volafotsy ny andriny,
volamena ny fiankinana, jaky ny fipetrahana;
amborodao ny eo afovoany,
asam-pitiavana avy amin'ny zanakavavin'i Jerosalema.
       11Mivoaha, ry zanakavavin'i Siona, jereo Salomona mpanjaka,
misatroka ny satro-boninahitra, nasatro-dreniny azy
amin'ny andro ampakarany vady,
amin'ny andro ifalian'ny fony. >