Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 4
Tononkira fahadimy

       1NY MPAMPAKATRA
Eny, tsara tarehy hianao, ry malalako; eny tsara tarehy hianao.
Masom-boromailala ny masonao saronan'ny voalinao;
ny volonao toy ny andrian'osivavy,
miantsampitsampy eny an-kosolasolan'ny tendrombohitr'i Galaada.
       2Ny nifinao, toy ny andian'ondrivavy voahety,
miakatra avy any amin'ny fampandroana azy,
samy manana anaka kambana,
ary tsy misy bada izy ireo na dia iray aza.
       3Tahaka ny kofehy jaky ny molotrao,
ary mahafinaritra ny vavanao;
tahaka ny voan'ampongabendanitra misasaka ny takolakao,
alokalofan'ny voalinao.
       4Tahaka ny tilikambon'i Davida ny vozonao,
izay nataony trano fitehirizam-piadiana,
ka ihantonan'ampinga arivo,
dia ny ampingan'ny mahery rehetra.
       5Tahaka ny zanaky ny gazela ny nononao roa,
tahaka ny kambana roa zanaky ny gazela iray,
izay mihinana eny amin'ny lisy.
       6Alohan'ny hangatsiatsiahan'ny andro,
sy hahalasanan'ny aloka
dia ho eny an-tendrombohitry ny mira aho,
sy ho eny amin'ny havoan'ny emboka.
       7Fa tsara tarehy indrindra hianao, ry malalako,
sady tsy misy panda aminao!
       8Avia, hiaraka amiko, avy any Libana, ry fofombadiko,
avia hiaraka amiko, avy any Libana!
Topazo maso avy eny an-tampon'i Amana,
avy eny an-tamon'i Sanira sy Hermona,
avy any amin'ny lavaky ny liona,
sy ny tendrombohitry ny leoparda.
       9Efa lasanao ny foko, ry havako, ry fofombadiko,
efa lasanao ny foko tamin'ny masonao indray mijery monja,
tamin'ny singam-boahangy eo amin'ny fehivozonao!
       10Endrey izany hamamin'ny fitiavanao, ry havako voafofo,
endrey izany hatsaran'ny fitiavanao mihoatra noho ny divay;
ary mihoatra noho ny zava-manitra rehetra, ny fofon'ny hanitrao!
       11Mitete tantely ny molotrao, ry voafofo;
ny tantely sy ny ronono dia ao ambany lelanao,
ary sahala amin'ny fofon'i Libana, ny fofon'ny fitafianao.
       12Ny anabaviko voafofo dia tanimboly voahidy,
loharano voahidy, fantsakana voaisy tombo-kase.
       13Ny tsirinao dia alan'ampongabendanitra,
misy sipresy sy narda,
       14narda sy safrana,
kanela sy sinamoma,
mbamin'ny hazo rehetra misy emboka,
mira sy aloesa,
mbamin'ny hazo rehetra mahavokatra diloilo manitra tsara indrindra.
       15Loharanon'ny zaridaina,
fantsakan-drano velona,
sakeli-drano mandeha avy any Libana.
       16NY AMPAKARINA
Mifohaza, ry rivotra avy any avaratra, avia ry rivotra avy any atsimo!
Mitsofa eo an-tanimboliko, hitetevan'ny hazo mahavokatra dity manitra.
Aoka hiditra ao an-tanimboliny ny malalako,
ka hihinana amin'ireo voankazony tsara tarehy! >