Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 5
Tononkira fahaenina - Tononkira fahafito

       1NY MPAMPAKATRA
Efa tafiditra ny tanimboliko aho, ry anabaviko voafofo,
efa nioty ny mirako aman-java-manitro aho;
efa nihinana ny toho-tantely aman-tanteliko aho...!
efa nisotro ny divay aman-drononoko aho...!
Mihinana, ry sakaiza, misotroa, mimamoa, hianareo olon-tiako!
       2NY AMPAKARINA
Matory aho, nefa mahatsiaro ny foko...
Injay ny feon'ny malalako! Mandondona izy:
- Vohay aho, ranabavy, ry sakaizako,
ry voromailalako, ry ahy tsy misy pentina;
fa vonton'ny ando ny lohako,
kotsan'ny andon'ny alina ny voloko voalantolanto. -
       3Efa niala akanjo aho, ka hataoko ahoana no fiakanjo indray?
Efa nioza tongotra aho, ka hataoko ahoana no fandoto azy indray.
       4Ny malalako mampidi-tanana amin'ny loaky ny hidim-baravarana,
ka nangoraka azy ny foko.
       5Dia nitsangana aho namoha ny malalako,
ary nitete mira ny tanako,
ny mira tsara indrindra avy amin'ny rantsan-tanako,
nihanaka teo amin'ny famohan-karetsaka.
       6Namoha trano ny malalako aho;
kanjo nanjavona ny malalako; nandositra izy.
Tsy nahatsiaro tena aho raha niteny tamiko izy.
Nitady azy aho, nefa tsy nahita;
niantso azy, nefa tsy novaliany.
       7Nifanehatra tamiko ny mpiambina,
dia ireo izay misafo ny tanana alina;
ka nokapohiny nataony mangana aho;
nendahin'ireo mpiambina ny manda ny lambako.
       8Miangavy anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema,
raha mahita ny malalako hianareo,
ahoana no holazainareo aminy...?
- Mararim-pitia aho. -
       9NY ANTOKOM-PIHIRA
Inona no ihoaran'ny malalanao nohon'ny malala hafa,
ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy?
Inona no ihoaran'ny malalanao, nohon'ny malala hafa,
no dia miangavy anay toy izao hianao?
       10NY AMPAKARINA
Ny malalako dia mandina sy menamena,
notsongaina tamin'ny iray alina.
       11Volamena madio ny lohany;
malefaka hoatra ny sampam-palafa ny volony milantolanto,
sady mangilohilo toy ny goaika.
       12Ny masony tahaka ny voromailala amoron-tsakeli-drano,
mandro amin'ny ronono,
mipetraka amin'ny morona.
       13Ny takolany tahaka ny kisahasahan-kazo mitete dity manitra,
sy toritory fambolena hazo manitra:
lisy ny molony,
izay mitete mira faran'izay madio.
       14Ny tanany dia anjam-bolamena,
voaisy vatosoa avy any Tarisisa:
ny tratrany taozavatra ivoara kanto indrindra,
voaisy safira betsaka.
       15Ny ranjony andry vatosanga,
miorina amin'ny faladia volamena madio.
Ny tarehiny tahaka an'i Libana,
bikana toy ny hazo sedera.
       16Mamy dia mamy ny vavany,
ary mahatehotia avokoa ny tenany.
Toy izany ny malalako, toy izany ny olon-tiako,
ry zanakavavin'i Jerosalema. >