Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Tonon-kira Dia Tonon-kira

Tononkira toko 6
Tononkira fahavalo - Tononkira fahasivy

       1NY ANTOKOM-PIHIRA
Lasa nankaiza ny malalanao,
ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy?
Nitodika nankaiza ny malalanao,
hiarahanay aminao hitady azy?
       2NY AMPAKARINA
Lasa nidina any an-tanimboliny ny malalako,
dia any an-kisahasahan-kazo mitete dity manitra,
hiandry ondry any an-tanimboliny,
sy hioty lisy any.
       3An'ny malalako aho, ary ahy ny malalako;
miandry ny ondriny any amin'ny lisy izy.
       4NY MPAMPAKATRA
Ry malala, tsara tarehy tahaka an'i Tirsa hianao;
ary mahafinaritra tahaka an'i Jerosalema,
fa mahatahotra tahaka ny antoko miaramila.
       5Avilio tsy hijery ahy ny masonao
fa mampitebiteby ny foko.
Ny volonao tahaka ny andian'osy
miantsampitsampy eny an-kisolasolan-tendrombohitr'i Galaada.
       6Ny nifinao tahaka ny andian'ondry,
miakatra avy any amin'ny fampandroana;
samy manana anaka kambana;
ary tsy misy bada izy ireo na dia iray aza.
       7Ny takolakao tahaka ny voan'apongabendanitra misasaka
alokalofan'ny voalinao.
       8Misy mpanjakavavy enimpolo, vaditsindrano valopolo,
ary zatovovavy tsy hita isa:
       9fa iray monja no voromailalako, ahy tsy misy pentina:
vavitokan'ny reniny,
zokim-pitian'ilay nahitany masoandro.
Ireo zatovovavy nahita azy, niantso azy hoe: Sambatra;
ireo mpanjakavavy amam-baditsindrano nahita azy dia nidera azy:
       10Iza moa ity vehivavy, miposaka toy ny mazava atsinanana
tsara tahaka ny volana, madio toy ny masoandro,
fa mahatahotra tahaka ny antoko miaramila?
       11Nidina tany an-tsahan'ny noaie aho
hizaha ny ahitra eny an-dohasaha,
hizaha raha mitsimoka ny voaloboka,
raha mamony ny apongabendanitra.
       12Tsy fantatro, fa nentin'ny fitiavako aho niakatra
nitaingina ny kalesin'ny vahoakako be voninahitra. >